m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-19 , 12:39:27
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Konrad Rudnik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Rudnik
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż fabrycznie nowych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego w fabrycznie nowych pojazdach do zbiórki odpadów
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego w fabrycznie nowych pojazdach do zbiórki odpadów, z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Dostawa i montaż na 7 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zadanie 2: Dostawa i montaż na 4 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zadanie 3: Dostawa i montaż na 8 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zadanie 4: Dostawa i montaż na 2 szt. pojazdów kontenerowych fabrycznie nowych statycznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

Zadanie 1: Dostawa i montaż na 7 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego
1. Dostawa i montaż na 7 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. dostawę i montaż systemów wagowych na pojazdach bezpylnych i kontenerowych,
b. legalizację pierwotną i ponowną każdego systemu wagowego nadaną przez organ administracji miar lub podmiot upoważniony do poświadczania dokonania legalizacji,
c. szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego,
d. usługę serwisową przez okres równy okresowi gwarancji.
3. Pod pojęciem dynamicznego systemu wagowego (dalej system wagowy) należy rozumieć wagę automatyczną dla pojedynczych ładunków klasy Y (b): komputer wagowy, komórki pomiarowe, czujniki wyzwalające, okablowanie łączące czujniki z komputerem, elementy mocujące. Podstawową częścią składową systemu jest komputer wagowy, do którego podłączone zostaną sygnały z czujników pomiarowych oraz pomocniczych czujników wyzwalających. Ilość i typ czujników wyzwalających niezbędnych do prawidłowej pracy systemu wagowego niezależnie od typu urządzenia załadowczego zobowiązany jest określić Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobligowany do dostosowania liczby czujników pomiarowych oraz pomocniczych do modelu oraz wersji zabudowy, na której zamontowany zostanie system. Zamawiający informuje, że system będzie montowany na pojazdach z zabudową bezpylną marki TERBERG, typ OLYMPUS 20W / OmniTRADE (Digisense W&RFID prep) o pojemności 19-21 m3, wrzutnik z dzieloną listwą grzebieniową, co umożliwia jednoczesne opróżnianie dwóch małych pojemników. Pojazdy zostały wyposażone w urządzenie załadowcze typu otwartego zgodnie z normą PN-EN 1501, dostosowane do współpracy z pojemnikami od 120 l do 1100 l, wyprodukowanymi zgodnie z normą PN-EN840. Zabudowa (każda odrębnie) posiada znak CE. Zabudowa została przez dostawcę pojazdów dostosowana do montażu systemu wagowego z zastosowaniem komórek dynamicznego ważenia firmy DigiSens;
5. System wagowy ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym z grzebieniem umocowanym na belce poprzecznej i ramionach składanych do pojemników o objętości
Od 120 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania (w celu osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika.
6. System wagowy musi spełniać wymagania protokołu CleANopen. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w Formularzu oferty oświadczenia, że oferowany system wagowy spełnia wymagania protokołu CleANopen oraz że przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu po montażu systemu protokół wraz z dokumentacją jego użycia (implementacji w zamontowanym systemie wagowym).
7. System wagowy musi wskazywać pomiar masy netto dla każdego uruchomienia mechanizmu wrzutowego, nawet kiedy na mechanizmie wrzutowym nie został zawieszony pojemnik. Wskazania pomiaru masy w takiej sytuacji winien wynosić <0 kg, e>, gdzie e=d rozumiana jest jako działka legalizacyjna i odczytowa.
8. System (o ile zasyp na to pozwala) musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu oddzielnie dla każdego pojemnika.
9. System wagowy musi uwzględniać możliwość 100 % przeciążenia.
10. System wagowy musi posiadać wewnętrzny zegar z datą i godziną.
11. System wagowy, ze wszystkimi składowymi, tj. pamięcią, musi posiadać certyfikat badania typu UE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE.
12. System wagowy musi posiadać deklarację producenta, że wprowadzony do użytku spełnia wymagania Unii Europejskiej w pojazdach co najmniej w zakresie komputera wagowego (tzw. znak CE).
13. Komputer wagowy musi spełniać normy: EN 61326-1, EN 61000-3-2 i 3 oraz posiadać zdolności kalibracyjne zgodnie z OIML R51, natomiast komórki pomiarowe muszą być zgodne z OIML R60.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SWZ - Zadanie 1

Zadanie 2: Dostawa i montaż na 4 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego
1. Dostawa i montaż na 4 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. dostawę i montaż systemów wagowych na pojazdach bezpylnych i kontenerowych,
b. legalizację pierwotną i ponowną każdego systemu wagowego nadaną przez organ administracji miar lub podmiot upoważniony do poświadczania dokonania legalizacji,
c. szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego,
d. usługę serwisową przez okres równy okresowi gwarancji.
3. Pod pojęciem dynamicznego systemu wagowego (dalej system wagowy) należy rozumieć wagę automatyczną dla pojedynczych ładunków klasy Y (b): komputer wagowy, komórki pomiarowe, czujniki wyzwalające, okablowanie łączące czujniki z komputerem, elementy mocujące. Podstawową częścią składową systemu jest komputer wagowy, do którego podłączone zostaną sygnały z czujników pomiarowych oraz pomocniczych czujników wyzwalających. Ilość i typ czujników wyzwalających niezbędnych do prawidłowej pracy systemu wagowego niezależnie od typu urządzenia załadowczego zobowiązany jest określić Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobligowany do dostosowania liczby czujników pomiarowych oraz pomocniczych do modelu oraz wersji zabudowy, na której zamontowany zostanie system. Zamawiający informuje, że system będzie montowany na pojazdach z zabudową bezpylną marki Farid, typ T1-H16 o pojemności 14-16 m3, wrzutnikiem konstrukcyjnie odpowiadającym SK200, jednakże z dzieloną listwą grzebieniową, co umożliwia jednoczesne opróżnianie dwóch małych pojemników. Pojazdy zostały wyposażone w urządzenie załadowcze typu otwartego zgodnie z normą PN-EN 1501, dostosowane do współpracy z pojemnikami od 120 l do 1100 l, wyprodukowanymi zgodnie z normą PN-EN840. Zabudowa (każda odrębnie) posiada znak CE. Zabudowa została przez dostawcę pojazdów dostosowana do montażu systemu wagowego z zastosowaniem komórek dynamicznego ważenia firmy DigiSens;
5. System wagowy ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym z grzebieniem umocowanym na belce poprzecznej i ramionach składanych do pojemników o objętości
Od 120 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania (w celu osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika.
6. System wagowy musi spełniać wymagania protokołu CleANopen. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w Formularzu oferty oświadczenia, że oferowany system wagowy spełnia wymagania protokołu CleANopen oraz że przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu po montażu systemu protokół wraz z dokumentacją jego użycia (implementacji w zamontowanym systemie wagowym).
7. System wagowy musi wskazywać pomiar masy netto dla każdego uruchomienia mechanizmu wrzutowego, nawet kiedy na mechanizmie wrzutowym nie został zawieszony pojemnik. Wskazania pomiaru masy w takiej sytuacji winien wynosić <0 kg, e>, gdzie e=d rozumiana jest jako działka legalizacyjna i odczytowa.
8. System (o ile zasyp na to pozwala) musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu oddzielnie dla każdego pojemnika.
9. System wagowy musi uwzględniać możliwość 100 % przeciążenia.
10. System wagowy musi posiadać wewnętrzny zegar z datą i godziną.
11. System wagowy, ze wszystkimi składowymi, tj. pamięcią, musi posiadać certyfikat badania typu UE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE.
12. System wagowy musi posiadać deklarację producenta, że wprowadzony do użytku spełnia wymagania Unii Europejskiej w pojazdach co najmniej w zakresie komputera wagowego (tzw. znak CE).
13. Komputer wagowy musi spełniać normy: EN 61326-1, EN 61000-3-2 i 3 oraz posiadać zdolności kalibracyjne zgodnie z OIML R51, natomiast komórki pomiarowe muszą być zgodne z OIML R60.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SWZ - Zadanie 2

Zadanie 3: Dostawa i montaż na 8 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego
1. Dostawa i montaż na 8 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. dostawę i montaż systemów wagowych na pojazdach bezpylnych i kontenerowych,
b. legalizację pierwotną i ponowną każdego systemu wagowego nadaną przez organ administracji miar lub podmiot upoważniony do poświadczania dokonania legalizacji,
c. szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego,
d. usługę serwisową przez okres równy okresowi gwarancji.
3. Pod pojęciem dynamicznego systemu wagowego (dalej system wagowy) należy rozumieć wagę automatyczną dla pojedynczych ładunków klasy Y (b): komputer wagowy, komórki pomiarowe, czujniki wyzwalające, okablowanie łączące czujniki z komputerem, elementy mocujące. Podstawową częścią składową systemu jest komputer wagowy, do którego podłączone zostaną sygnały z czujników pomiarowych oraz pomocniczych czujników wyzwalających. Ilość i typ czujników wyzwalających niezbędnych do prawidłowej pracy systemu wagowego niezależnie od typu urządzenia załadowczego zobowiązany jest określić Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobligowany do dostosowania liczby czujników pomiarowych oraz pomocniczych do modelu oraz wersji zabudowy, na której zamontowany zostanie system. Zamawiający informuje, że system będzie montowany na pojazdach z zabudową bezpylną marki Farid, typ T1-S9 o pojemności 8-9 m3, wrzutnikiem konstrukcyjnie odpowiadającym SK200, jednakże z dzieloną listwą grzebieniową, co umożliwia jednoczesne opróżnianie dwóch małych pojemników. Pojazdy zostały wyposażone w urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 120 l do 1100 l, wyprodukowanymi zgodnie z normą PN-EN840. Zabudowa (każda odrębnie) posiada znak CE. Zabudowa została przez dostawcę pojazdów dostosowana do montażu systemu wagowego z zastosowaniem komórek dynamicznego ważenia firmy DigiSens;
5. System wagowy ma być dostosowany do urządzenia z zasypem tylnym z grzebieniem umocowanym na belce poprzecznej i ramionach składanych do pojemników o objętości
Od 120 l do 1100 l. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp, bez potrzeby jego przerywania (w celu osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania pojemnika.
6. System wagowy musi spełniać wymagania protokołu CleANopen. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w Formularzu oferty oświadczenia, że oferowany system wagowy spełnia wymagania protokołu CleANopen oraz że przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu po montażu systemu protokół wraz z dokumentacją jego użycia (implementacji w zamontowanym systemie wagowym).
7. System wagowy musi wskazywać pomiar masy netto dla każdego uruchomienia mechanizmu wrzutowego, nawet kiedy na mechanizmie wrzutowym nie został zawieszony pojemnik. Wskazania pomiaru masy w takiej sytuacji winien wynosić <0 kg, e>, gdzie e=d rozumiana jest jako działka legalizacyjna i odczytowa.
8. System (o ile zasyp na to pozwala) musi rejestrować masę ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu oddzielnie dla każdego pojemnika.
9. System wagowy musi uwzględniać możliwość 100 % przeciążenia.
10. System wagowy musi posiadać wewnętrzny zegar z datą i godziną.
11. System wagowy, ze wszystkimi składowymi, tj. pamięcią, musi posiadać certyfikat badania typu UE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE.
12. System wagowy musi posiadać deklarację producenta, że wprowadzony do użytku spełnia wymagania Unii Europejskiej w pojazdach co najmniej w zakresie komputera wagowego (tzw. znak CE).
13. Komputer wagowy musi spełniać normy: EN 61326-1, EN 61000-3-2 i 3 oraz posiadać zdolności kalibracyjne zgodnie z OIML R51, natomiast komórki pomiarowe muszą być zgodne z OIML R60.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SWZ - Zadanie 3

Zadanie 4: Dostawa i montaż na 2 szt. pojazdów kontenerowych fabrycznie nowych statycznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego
1. Dostawa i montaż na 2 szt. pojazdów kontenerowych fabrycznie nowych statycznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. dostawę i montaż systemów wagowych na pojazdach bezpylnych i kontenerowych,
b. legalizację pierwotną i ponowną każdego systemu wagowego nadaną przez organ administracji miar lub podmiot upoważniony do poświadczania dokonania legalizacji,
c. szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego,
d. usługę serwisową przez okres równy okresowi gwarancji.
3. Pod pojęciem statycznego systemu wagowego (dalej system wagowy) należy rozumieć wagę nieautomatyczną umożliwiającą ważenie pojemnika po jego załadunku na podwozie pojazdu, bez potrzeby jego przerywania (w celu pomiaru osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania kontenera.
4. Wykonawca jest zobligowany do dostosowania liczby czujników pomiarowych oraz pomocniczych do modelu oraz wersji podwozia pojazdu. Zamawiający informuje, że system wagowy będzie montowany na 2 pojazdach z zabudową kontenerową marki SCANIA P280B4x2NA. Pojazdy zostały wyposażone w urządzenie załadowcze z przesuwnym/łamanym hakiem marki Skibicki HKS 12/3700. Zabudowa (każda odrębnie) posiada znak CE. Zabudowa została przez dostawcę pojazdów dostosowana do montażu systemu ważenia;
5. System wagowy ma być dostosowany do urządzeń hakowych opisanych powyżej. Ważenie kontenera ma odbywać się po załadunku kontenera na podwozie pojazdu, bez potrzeby jego przerywania (w celu osiągnięcia pomiaru wagi) oraz bez konieczności wydłużania cyklu opróżniania kontenera. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę kontenerów dla każdego cyklu załadunku.
6. System wagowy musi uwzględniać możliwość 150 % przeciążenia.
7. System wagowy musi posiadać wewnętrzny zegar z datą i godziną.
8. System wagowy, ze wszystkimi składowymi, tj. pamięcią wewnętrzną, musi posiadać certyfikat badania typu UE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE.
9. System wagowy musi posiadać deklarację producenta, że wprowadzony do użytku spełnia wymagania Unii Europejskiej w pojazdach co najmniej w zakresie komputera wagowego (tzw. znak CE).
10. Komputer wagowy musi spełniać normy: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61000-3-2:2014 / -3-3:2013, EN 61000-6-2:2005 / -6-4:2007 oraz posiadać zdolności kalibracyjne. Waga nieautomatyczna musi posiadać swoją klasę dokładności pomiarowej i jest ona określana jako norma OIML R60.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część II SWZ - Zadanie 4

UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zamieszczono na stronie : https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSerwis Wykonawcy, zlokalizowany na terenie m. st. Warszawy lub w odległości do 30 km od granic administracyjnych m. st. Warszawy lub miejscu użytkowania pojazdu.
Główny przedmiot (CPV)42.92.31.10-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 1: Dostawa i montaż na 7 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego5330,00
2Zadanie 2: Dostawa i montaż na 4 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego3330,00
3Zadanie 3: Dostawa i montaż na 8 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego6410,00
4Zadanie 4: Dostawa i montaż na 2 szt. pojazdów kontenerowych fabrycznie nowych statycznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego1030,00
Razem 16100,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium16100,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 11.09.2019 r.–Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).
2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
2.2. Zamawiający, działając zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych tj.:
2.2.1. oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ.
UWAGA: Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Ponadto oferta powinna składać się z:
3.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;
3.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SWZ;
3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.3. SWZ;
3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.8.3. SWZ;
3.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SWZ.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.1. Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4.1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SWZ.
4.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
4.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit. a-e oraz odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami).
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy.
6. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
Uwaga: w Sekcji II.2.7, w Części nr 1, 2, 3 i 4, wskazany okres w dniach: 30, oznacza maksymalny termin realizacji dostawy, montażu i legalizacji pierwotnej dopuszczony przez Zamawiającego, liczony w pełnych dniach kalendarzowych od daty udostępnienia pojazdu Wykonawcy. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Termin realizacji (dostawy, montażu i legalizacji pierwotnej)20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-26 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-26, 11:30, Siedziba Zam., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium, w formie określonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |