m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-19 , 15:03:53
I Zamawiający
ZamawiającyBiałołęcki Ośrodek Sportu
- adresŚwiatowida 56, 03-185 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 676-50-72
- faks(0-22) 676-82-15
- adres internetowyhttp://www.bos.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Szymańska
- adresBiałołęcki Ośrodek Sportu, Światowida 56, 03-185 Warszawa
- lokal1A
- telefon(0-22) 6765072 wew. 202
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56
Opis zamówienia
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ, to jest: a) Projekt wykonawczy przebudowy boiska piłkarskiego na terenie BOS wraz z rysunkami: A - 01 (projekt zagospodarowania terenu), A - 02 (rzut boiska), A - 03 (przekrój przez nawierzchnie, ława żelbetowa) oraz informacją BiOZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych c) Przedmiar robót. Pozostałe zapisy w SWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawBiałołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.21.22.21-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
nie dotyczy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja jakości20 %
Skrócenie terminu realizacji20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://bos-waw.ezamawiajacy.pl/pn/bos-waw/demand/notice/public/26536/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-16
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-18, 10:30, platforma zakupowa Zamawiającego https://bos-waw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |