m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-21 , 09:53:45
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie naprawy piątego poziomu utrzymania P5 28szt. pudeł wagonów metra serii 81
Opis zamówienia
Na łączny zakres przedmiotu zamówienia składa się wykonanie naprawy piątego poziomu P5 8 sztuk wagonów czołowych (z kabiną maszynisty) typu 81-572.2 oraz 20 sztuk wagonów pośrednich (bez kabiny maszynisty) typu 81-573.1 oraz 81-573.2 zgodnie z organizacją procesu transportu opisanego w specyfikacji technicznej.

Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją postępowania, tj.: Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej załącznikami, w szczególności specyfikacją techniczną (załącznik nr 1 do SWZ – dalej: „ST”) oraz wzorem umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Na wykonaną usługę obowiązywać będzie co najmniej 24-miesięczna gwarancja, z uwzględnieniem możliwości przedłużenia tego okresu zgodnie z pkt 23.4.2 SWZ, tj. kryterium oceny ofert „Przedłużenie okresu gwarancji”.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy następujące czynności związane z naprawą pudeł wagonów metra serii 81:

1) odbiór podzespołów od Zamawiającego,

2) demontaż części składowych pudeł wagonów,

3) czyszczenie części i podzespołów,

4) przegląd i kwalifikacja części możliwych do ponownego użycia,

5) wymiana części wymaganych (zgodnie z kodem użycia WEC dla naprawianych podzespołów),

6) montaż części składowych podzespołów,

7) próby końcowe,

8) uzupełniania ubytków powłok malarskich i konserwacja,

9) pakowanie i wysyłka pudeł wagonów.

Szczegółowy opis dot. sposobu weryfikacji spełnienia przedmiotowego wymogu określa treść wzoru umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć każdy wagon przewidziany do transportu i naprawy na kwotę co najmniej 3 300 000,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych, 00/100) na czas pozostawienia wagonu w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć każdą sześciowagonową i każdą czterowagonową partię wagonów metra wraz z częściami zamiennymi na wypadek kradzieży, zniszczenia oraz zagubienia.

3. Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze stanem technicznym przykładowego wagonu metra przeznaczonego do naprawy, formami do wykonania uszczelek oraz infrastrukturą STP Kabaty w części umożliwiającej załadunek, rozładunek oraz transport wagonów organizuje wizję lokalną, która odbędzie się 26.4.2021 Zbiórka nastąpi o godz. 10.00, na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty w Warszawie przy ul. Wilczy Dół 5 – brama główna, przy biurze przepustek. Z uwagi na konieczność zachowania zasady równego traktowania Wykonawców, wszelkie pytania sformułowane w trakcie spotkania należy zgłaszać pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17.1.1 SWZ. Zamawiający zastrzega, że udział w wizji lokalnej jest uprawnieniem Wykonawcy, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Złożenie oferty bez odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej nie będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:

1) Cena (waga 60 %),

2) Przedłużenie okresu gwarancji (waga 24 %),

3) Skrócenie czasu wykonania naprawy każdej, pojedynczej sześciowagonowej oraz czterowagonowej partii wagonów (waga 16 %). Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 30 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy przy nw. założeniach:

1) Rozpoczęcie naprawy piątego poziomu utrzymania P5 wagonów serii 81, planowane jest na początek drugiego półrocza 2021 roku,

2) Zamawiający przewiduje w drugim półroczu 2021 roku wysyłkę jednej czterowagonowej partii oraz trzech sześciowagonowych partii (z czego wysyłka jednej jest planowana pod koniec 2021 roku, zaś powrót na początku 2022 roku),

3) Zamawiający przewiduje wysłanie jednej sześciowagonowej partii na początku 2023 roku,

4) Termin odbioru wagonów do naprawy będzie uzgadniany na etapie realizacji umowy w postaci corocznych harmonogramów,

5) Naprawa każdej partii zostanie wykonana w terminie 60 dni licząc od dnia jej odbioru z siedziby Zamawiającego do dnia jej dostarczenia po naprawie do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem możliwości skrócenia terminu zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt 23.4.3 SWZ – zgodnie z treścią oferty, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego - w postaci Oświadczenia Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ w przypadku,gdy oświadczy w ofercie, że w odniesieniu do części gdzie określono normy, proponuje rozwiązania równoważne opisanym w specyfikacji technicznej. Zamawiający przewiduje wezwanie do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego jeżeli nie zostanie złożony z ofertą lub będzie niekompletny.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabaty
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium94000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na wykonaniu remontu i malowania co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) sztuk kolejowych pudeł wagonów pasażerskich pojazdów szynowych lub elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) rozumianych jako pojazd szynowy, zasilany z elektrycznej sieci trakcyjnej składający się z dwóch członów sterowniczych oraz członów pośrednich, opartych na wózkach, przystosowany do przewozu pasażerów.

Zamawiający dopuszcza wykazanie należytego wykonania dowolnej ilości usług z zastrzeżeniem, że zakres co najmniej jednej wykonanej usługi musi obejmować wykonanie remontu i malowania co najmniej 20 kolejowych pudeł wagonów pasażerskich pojazdów szynowych lub EZT (wg definicji określonej powyżej.)

2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (słownie: jedną) usługę polegającą na wykonaniu pomiarów geometrii co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) sztuk kolejowych pudeł wagonów pasażerskich pojazdów szynowych lub elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) rozumianych jako pojazd szynowy, zasilany z elektrycznej sieci trakcyjnej składający się z dwóch członów sterowniczych oraz członów pośrednich, opartych na wózkach, przystosowany do przewozu pasażerów.

Zamawiający dopuszcza wykazanie należytego wykonania dowolnej ilości usług z zastrzeżeniem, że zakres co najmniej jednej wykonanej usługi musi obejmować wykonanie pomiarów geometrii co najmniej 20 kolejowych pudeł wagonów pasażerskich pojazdów szynowych lub EZT (wg definicji określonej powyżej).

3) dysponuje urządzeniami technicznymi/wyposażeniem zakładu wg poniższego wykazu umożliwiającym należyte wykonanie Przedmiotu Zamówienia:

— co najmniej jedno stanowisko suwnicowe,

— co najmniej jeden plac manewrowy,

— infrastruktura torowa umożliwiająca transport wagonów, manewrowanie wagonami w tym ich obracanie,

— co najmniej 1 sztuka komory lakierniczej,

— co najmniej 4 sztuki podnośników śrubowych,

— co najmniej 1 hala naprawcza,w której minimalna temperatura jest stale utrzymywana na poziomie co najmniej 1oC (słownie: jednego stopnia Celsjusza).

4) dysponuje co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikaty UT2 oraz PT2 oraz MT2 do wykonywania badań nieniszczących lub certyfikaty równoważne.

a) opis równoważności certyfikatów UT2 oraz PT2 oraz MT2 został zawarty w załączniku nr 7 do niniejszej SWZ. Okoliczność dysponowania osobami posiadającymi certyfikaty równoważne Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu „Wykaz osób” (zał. nr 6 do SWZ), który składa na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,

b) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 ppkt 3) SWZ wykazał, że dysponuje dowolną ilością osób z zastrzeżeniem, że:

— co najmniej dwie ze wskazanych osób posiadają certyfikat UT 2 lub równoważny,

— co najmniej dwie ze wskazanych osób posiadają certyfikat PT2 lub równoważny,

— co najmniej dwie ze wskazanych osób posiadają certyfikat MT2 lub równoważny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opisanych w sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) wykaz usług (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 ppkt 1) SWZ oraz w pkt 9.1.4 ppkt 2) SWZ,

2) opis urządzeń technicznych/wyposażenia zakładu (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ) jakimi dysponuje Wykonawca – w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 ppkt 3) SWZ,

3) Wykaz osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ) jakimi dysponuje Wykonawca – w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 9.1.4 ppkt 4) SWZ.

Wynagrodzenie będzie płatne częściami, każdorazowo po odbiorze przez Zamawiającego danej partii wagonów po naprawie, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę:

— faktury,

— faktury elektronicznej (nieustrukturyzowanej) – z uwzględnieniem postanowień ust. 5 wzoru umowy,

— ustrukturyzowanej faktury elektronicznej – z uwzględnieniem postanowień ust. 6 wzoru umowy.

W terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego lub wpływu w sposób określony w ust. 6 lub ust. 7 wzoru umowy prawidłowo wystawionej faktury / faktury elektronicznej / faktury ustrukturyzowanej elektronicznej za wykonanie partii przedmiotu umowy wraz z kopią podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.

Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 139 ustawy Pzp i pkt 24.2 SWZ. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp). Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpi względem niego fakultatywna przesłanka wykluczenia z udziału w postępowaniu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 10.1 lub 10.2 SWZ uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 110 – 111 ustawy Pzp, a dodatkowo w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2 SWZ – okoliczności wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp.Jako dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ i Ogłoszeniu w formie JEDZ.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

Sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

Zamawiający nie przewiduje zamówień określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 388 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp. Zamawiający wymagana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Przedłużenie okresu gwarancji 24 %
Skrócenie czasu wykonania naprawy każdej, pojedynczej sześciowagonowej oraz czterowagonowej partii wagonów16 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-29
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-01, 13:00, STP Kabaty - otwarcie ofert nie jest jawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |