m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-21 , 13:31:49
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rogacin
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22) 4438404
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJoanna Grzybowska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal219
- telefon(0-22) 741 72 99 wew.132
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci
i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2021r
Opis zamówienia
2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji
2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci
i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2021r.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, skupiny krzewów, rośliny jednoroczne)
2. pielęgnację zieleni wysokiej,
3. sadzenie drzew, krzewów i roślin jednorocznych,
4. utrzymywanie czystości,
5. odśnieżanie alejek, schodów,
6. wykonywanie drobnych napraw elementów małej architektury,
7. likwidację zagrożeń jakie stanowią złamane lub uszkodzone drzewa.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w:
załączniku nr 1 do wzoru umowy - Zakres prac i ceny jednostkowe,
załączniku nr 2 do wzoru umowy - Wykaz terenów objętych zamówieniem,
załączniku nr 3 do wzoru umowy - Warunki techniczne wykonania zamówienia,
załączniku nr 4 do wzoru umowy - Technologia wykonania zamówienia,
SWZ oraz wzorze umowy.
Uruchomienie poszczególnych prac objętych przedmiotem zamówienia nastąpi w terminach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w zleceniach szczegółowych prac.
2.2. Prawo opcji
Zamawiający nie przewiduje skorzystania z prawa opcji.
2.3 Wymagania w zakresie polisy ubezpieczeniowej
Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość oferty brutto.
Szczegółowe zapisy znajdują się w § 5 wzoru umowy.
2.4. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający nie wprowadza rozwiązań równoważnych
2.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV
Główny kod CPV:
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
Dodatkowe kody CPV:
77313000-7 Usługi utrzymania parków
77312000-0 Usługi usuwania chwastów
77310000-6 Usługa sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
90620000-3 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
2.6. Termin realizacji zamówienia.
Umowa zostanie zawarta na okres 6 miesięcy nie później niż do dnia 17 grudnia 2021r.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.
2.7. Wartość zamówienia
Zamawiający nie podaje na tym etapie kwoty na sfinansowanie zamówienia.
2.8. Gwarancja jakości
Zamawiający wskazuje warunki gwarancji jakości w §6 wzoru umowy.
2.9. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
2.9.1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na postawie art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.).
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na postawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie trwania umowy będą wykonywali prace określone w § 1 wzoru umowy w zakresie: pielenia, sadzenia, grabienia, mechanicznej ścinki drzew.
Szczegóły dotyczące zatrudnienia znajdują się we wzorze umowy.
2.9.2. Zamawiający w przedmiotowym postepowaniu nie stosuje wymagań na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.9.3. Zamawiający w przedmiotowym postepowaniu nie ogranicza ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie do wykonawców, o których jest mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.30.00-7
77.31.20.00-0
77.31.00.00-6
77.21.15.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.3.4. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:
— 2 (dwa) zamówienia polegające na wykonaniu usługi wycinki, pielęgnacji i sadzenia drzew o wartości nie mniejszej niż 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) brutto każde, oraz
— 2 (dwa) zamówienia polegające na wykonaniu usługi koszenia trawników o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł) brutto każde,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga: pod pojęciem zamówienia, zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom wycinki, pielęgnacji i sadzenia drzew o wartości nie mniejszej niż 60 000 PLN brutto oraz koszenia trawników o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku.
W przypadku wykonawców, którzy w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, powołają się na zamówienie zrealizowane lub realizowane wspólnie, muszą wykazać, że ich udział w zrealizowanym lub realizowanym zamówieniu wyniósł nie mniej niż: zamówienie odpowiadające usługom wycinki, pielęgnacji i sadzenia drzew nie mniej niż 60 000 PLN brutto oraz koszenia trawników nie mniej niż 80 000,00 PLN brutto.
W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonawca winien wykazać wartość brutto usług zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. wykonawca winien wyłączyć wartości usług wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
b) że dysponuje lub będzie dysponował osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
— 1 (jedną) osobą –która będzie pełniła funkcję kierownika prac, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe: ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zielonych,
— 1 (jedną) osobą – która będzie pełniła funkcję brygadzisty, posiadającą wykształcenie minimum średnie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu;
c) dysponuje zdolnością techniczną w zakresie sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:
— kosiarka o szer. min. 47cm – 5 szt.,
— kosiarka samojezdna – 4 szt.,
— nożyce spalinowe – 1 szt.,
— kosiarki ciągnikowe – 3 szt.,
— pilarki spalinowe – 2 szt.,
— ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy – 1 szt.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy wraz z załącznikami stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
1) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2) Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna (https://zamowienia.um.warszawa.pl).
Sposób przeprowadzenia aukcji elektronicznej został opisany w SWZ.
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2021
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, pok. 232, za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego, przy użyciu platformy webex.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Aby wziąć udział w spotkaniu na Webex należy założyć bezpłatne konto na stronie (https://cart.webex.com/sign-up-webex).
Szczegółowe informacje dot. otwarcia ofert zostały opisane w SWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, polegających na:
1. pielęgnacji zieleni niskiej (trawniki, skupiny krzewów, rośliny jednoroczne);
2. pielęgnacji zieleni wysokiej;
3. sadzeniu drzew, krzewów i roślin jednorocznych;
4. utrzymywaniu czystości;
5. odśnieżaniu alejek, schodów;
6. wykonywaniu drobnych napraw elementów małej architektury;
7. likwidacji zagrożeń jakie stanowią złamane lub uszkodzone drzewa.
Zamówienia te zostaną udzielone do 47 % wartości zamówienia podstawowego i będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w:
— załączniku nr 1 – zakres prac i ceny jednostkowe,
— załączniku nr 2 – wykaz terenów objętych zamówieniem,
— załączniku nr 3 – warunki techniczne wykonania zamówienia,
— załączniku nr 4 – technologia wykonania zamówienia,
— SWZ i wzorze umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie zapisami treści wzoru umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
Dokumenty niezbędne do przedłożenia w postepowaniu oraz przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe zostały wskazane w pkt 3 SWZ.
Sposób przygotowania i złożenia oferty zgodnie z pkt 6 SWZ.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto zgodnie ze wzorem umowy.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2021
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zgłoszenie 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-21
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-24, 12:30, Siedziba Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, przy użyciu platformy WEBEX
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |