m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-21 , 15:07:29
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Gołębiewska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokalhttps://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 26
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Gołębiewska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokalhttps://www.zgnpragapld.waw.pl/
- telefon(0-22) 277 30 26
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokalhttps://www.zgnpragapld.waw.pl/
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokalhttps://www.zgnpragapld.waw.pl/
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji
pod nazwą „Budowa dużego Skateparku oraz Pumptracka na Pradze-Południe”
NR SPRAWY ZP/TP/Rb/5/21
Opis zamówienia
UWAGA: sprostowanie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa dużego Skateparku oraz Pumptracka na Pradze-Południe".
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) kompleksowe wykonanie skateparku (obiekt A),
2) kompleksowe wykonanie toru pumptrack (obiekt B),
3) kompleksowe wykonanie strefy rolkowej (obiekt C),
4) kompleksowe wykonanie prac budowlano montażowych związanych z instalacją oświetlenia zewnętrznego wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnienia w ZUD,
5) kompleksowe wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury
6) wykonanie prac ogrodniczych w zakresie odtworzenia i założenia trawników.
Uwaga: W zakres robót nie wchodzi wycinka kolidujących z robotami drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, powyższe roboty wykona Inwestor we własnym zakresie.
3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane terenem przy ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie - działka ewidencyjna nr 16 z obrębu nr 3-06-03.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada wymagane do prowadzenia robót:
1) decyzję pozwolenia na budowę skateparku, pumptracka i strefy rolkowej,
2) zgłoszenie budowy oświetlenia terenu,
3) decyzję lokalizacyjną na umieszczenie przyłącza energetycznego w drodze na działce nr 15 z obrębu nr 3-06-03
4) zgodę właściciela na podłączenie instalacji z Tablicy Głównej TG budynku Wał Miedzeszyński 646 oraz wykonanie robót na działce nr 14 z obrębu nr 3-06-03.
5. Zakres robót określa projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarami robót i opisem przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.

6)45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.


UWAGA! Zamaiający informuje, że Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmodyfikowany SWZ, zmodyfikowany wzór umowy oraz zmodyfikowany załacznik nr 1 do SWZ oferta cenowa, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren administrowany przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.22.00-8
37.41.00.00-5
45.11.27.20-8
45.23.14.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
1.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
I.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
I.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
I.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 1.000.000,00 zł,
2) zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia
spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, co najmniej:
• 2 roboty budowlane skateparków o wartości minimalnej 800 000,00 zł brutto każdy z nich,
• 1 robotę budowlaną pumptrack asfaltowego o wartości minimalnej 200 000,00 zł brutto.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami w tym co najmniej:
 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadają-cą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia warunku, w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponować mniejszą, łączną liczbą osób niż wskazana powyżej (np. 1 zamiast 2) pod warunkiem, że osoby którymi dysponuje Wykonawca będą posiadały łącznie wszystkie wy-mienione powyżej uprawnienia,
oraz
 3 pracownikami wykwalifikowanymi w specjalności zbrojarz - betoniarz,
 2 pracownikami wykwalifikowanymi w specjalności ogólnobudowlanej,
 2 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP – zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, przy czym musi posiadać uprawnienia typu „E” i „D” z pomiarami przy czym:
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „E” z pomiarami
• 1 z robotników wykwalifikowanych musi posiadać uprawnienia typu „D” z pomiarami.

Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wystarczające do wykonywania tych funkcji w odniesieniu do robót objętych zamówieniem i odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje w sprawie uznania kwalifikacji w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 220) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-rządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

1.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 usta-wy: Tak

1.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w szczególności
gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z po-stępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ,3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające-go, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem po-datków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumie-nie w sprawie spłat tych należności;4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej tere-nowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ;6) dokumentów wymienionych w ppkt 1 – 5 powyżej dotyczących: a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu.


1.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną prze Zamawiającego w SWZ pkt. 14.2.1,
2. wykazu robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ, o których mowa w pkt 14.2.2a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z poda-niem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3. wykazu osób, o którym mowa w pkt 14.2.2.b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ;
1.8.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ;
3) wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie-podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku:
a) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w za-kresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
4) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
5) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
6) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwaran-tuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


II - WARUNKI ZAMÓWIENIA
II.1.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
II.2.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej 2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 2) składają pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały
spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.
II.3) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przy-znane: NIE.


III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

III.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
III.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
III.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 12 do SWZ.

III.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

III.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.


IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

IV.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zgnpragapld.waw.pl/

IV.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

IV.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

IV.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

IV.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE. 2. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub2) postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.3. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 za-łączników).5. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu
na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Po-twierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiające-go. Pobranie EPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów.
IV.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

IV.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

IV.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: pol-ski

IV.9) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w pkt 36 SWZ.

SEKCJA V – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
V.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
V.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
V.3) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
V.4) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
V.5.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
Termin realizacji zamówienia 120 dni od podpisania umowy. Wykonawca może w ofercie określić krótszy termin realizacji zgodnie z pkt 20.1.3 SWZ
V.6) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
V.7) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
V.8) Kryteria oceny ofert
V.9) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
V.10) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
V.11) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie.


VI – INFORMACJE PODSTAWOWE

VI.1.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

VI.2) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000103/04/P

VI.3.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa Skateparku oraz Pumptracka na Gocławiu

VI.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

VI.6.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.
VII. Miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, składa się za
pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/
po uprzednim zarejestrowaniu a następnie zalogowaniu się korzystając z przycisku „Oferta” a następnie z przycisku „Złóż ofertę".
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
(G) - Okres gwarancji i rękojmi robót 20 %
(T) - termin realizacji zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 11:00, Siedziba Zamawiajacego Warszawa (04-022) ul. Walewska 4 (pokój 21)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |