m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-23 , 10:44:12
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
- adresWłościańska 52, 01-710 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22)568-75-16
- faks(0-22) 568-75-17
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Bartosiński
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)5687525
- emailabar@mza.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Bartosiński
- adresMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22)5687525
- emailabar@mza.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Włościańska 52, 01-710 Warszawa
- lokal201
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
34121100-2, 34121400-5, CA37-1, MA12-7, DA05-6
Opis zamówienia
Dostawa 55 szt. (z prawem opcji dostawy kolejnych 5 szt.) autobusów przegubowych z silnikami zasilanymi olejem napędowym o poziomie emisji EURO 6
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.12.11.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.12.14.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena95 %
Zużycie energii, emisja CO2 i zanieczyszczeń5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-04-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.mza.waw.pl/o-nas/przetargi-zakupy-i-sprzedaz/wedlug-prawa-zamowien-publicznych/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-26 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-26, 11:00, Hala B pok. 139 Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Włościańskiej 52
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |