m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-26 , 13:22:46
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie opracowania pt. "Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 w warunkach elektroprosumeryzmu
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie opracowania pt. "Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 w warunkach elektroprosumeryzmu”.

Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 350 000,00 zł brutto.

Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem ustanowienia przez nich Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony i załączony do oferty zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 13 SWZ; Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży w systemie ofertę; Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający nie uwzględnił aspektów społecznych, środowiskowych, innowacyjnych lub etykiet związanych z realizacją zamówienia

Adres www, pod którym została zamieszczona dokumentacja postępowania i jej zmiany: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php , https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-25
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1) w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował:
a) co najmniej dwa opracowania z zakresu bilansowania, prognozowania lub planowania energetycznego, takie jak „Polityka energetyczna”, „Aktualizacja Założeń…” lub „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, lub „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, z których co najmniej jedno stało się podstawą przyjętej stosownej uchwały przez organy samorządu miasta lub gminy i ponadto przynajmniej jedno z nich było sporządzone dla miasta zamieszkałego przez ponad 150 tysięcy mieszkańców; lub
b) co najmniej jedno opracowanie z zakresu bilansowania, prognozowania lub planowania energetycznego dla instytucji państwowych, samorządów lub operatorów systemów energetycznych o zasięgu krajowym, takie jak: strategia, polityka, prognoza lub plan rozwoju, z omówieniem, widzianych w perspektywie czasowej ujętej w opracowaniu, aspektów i kosztów ekonomicznych i społecznych proponowanych rozwiązań.
2) Wykaże, iż dysponuje zespołem osób zdolnych do realizacji usługi, posiadających następujące minimalne kwalifikacje:
a) Ekspert ds. elektroenergetyki:• posiadający co najmniej 7-letnią praktykę w świadczeniu usług projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych, technologii odnawialnych źródeł energii (OZE);
b) Ekspert z zakresu elektroenergetyki• posiadający wykształcenie co najmniej wyższe II-stopnia na wydziale elektrycznym,• posiadający co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe i praktykę w planowaniu i doradztwie energetycznym, w tym w zakresie efektywności energetycznej i technologii odnawialnych źródeł energii;
c) Ekspert z zakresu energetyki,• posiadający stopień naukowy doktora nauk technicznych,• brał udział w realizacji co najmniej jednego projektu/opracowania o charakterze i w przedmiocie, jak opracowania, o których mowa w pkt. 1),• posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie energetyki, w tym np. wykładowcy akademickiego lub praktyka w energetyce;
d) Ekspert ds. instalacji sanitarnych• posiadający co najmniej 5-letnią praktykę w świadczeniu usług projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz technologii odnawialnych źródeł energii (OZE);
e) Ekspert z zakresu planowania przestrzennego lub urbanistyki, lub architektury • posiadający wykształcenie co najmniej wyższe techniczne II-stopnia z zakresu planowania przestrzennego lub urbanistyki, lub architektury,• posiadający co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu planowania przestrzennego lub urbanistyki, lub architektury;
f) Ekspert z zakresu ilościowych procesów społecznych• posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prognozowania zmian społeczno-gospodarczych,• posiadający wykształcenie co najmniej wyższe II-stopnia,• posiadający wiedzę, znajomość i umiejętności w zakresie metod statystycznych i ich wykorzystania w analizach i bilansowaniu;
g) Ekspert z zakresu polityki energetycznej UE i kształtowania strategii• posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu polityki energetycznej UE, • brał udział w przygotowaniu projektów dokumentów strategicznych miasta/gminy w zakresie energetyki i efektywności energetycznej, neutralności klimatycznej, itp.
Zamawiający zastrzega, że jedna osoba nie może równocześnie, w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, pełnić funkcji eksperta w więcej niż w dwóch dziedzinach opisanych w pkt. 2) lit. a)-g).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SWZ. – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
b) oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:– oświadczeń, o których mowa w lit. a) i b) dotyczących każdego Podmiotu, – zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie – oświadczeń, o których mowa w lit. a) i b) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ),
e) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
f) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
g) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Termin wykonania Etapu III zamówienia5 %
Okres serwisu5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70243
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 12:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |