m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-26 , 15:54:06
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Błaszkiewicz
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal308
- telefon(22) 443 88 69
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBeata Mąkólska-Tyszka
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal219
- telefon(0-22)443-89-56
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal308
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac związanych z realizacją projektu budżetu obywatelskiego pn. „Owocowe Sady Żoliborskie – kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku Sady Żoliborskie z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności”, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Wykonanie prac związanych z realizacją projektu budżetu obywatelskiego pn. „Owocowe Sady
Żoliborskie – kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku Sady
Żoliborskie z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz
koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności”, w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.I. Ogólny opis
przedmiotu zamówienia i etapy realizacji prac.Przedmiotem zamówienia jest:Etap I. Realizacja prac
w terminie 123 dni od dnia podpisania umowy - opracowanie i przekazanie dokumentacji wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami, zatwierdzeniami, itp., niezbędnymi do realizacji
przedmiotu umowy (czyli II etapu zamówienia).Zakres prac:1. Stworzenie przez osoby z dziedziny
architektury krajobrazu, pomologii, dendrologii (lub dodatkowo innych specjalistów wg potrzeb, np.
z zakresu: ogrodnictwa, sadownictwa, ochrony środowiska, botaniki, ornitologii, biologii, ekologii,
itp.), długofalowej strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie uwzględniającej zachowanie
unikatowej, sadowniczej formuły parku, wskazującej kierunek rozwoju parku przyjazny faunie i
mieszkańcom, obejmującej:a) wykonanie inwentaryzacji określającej nazwę gatunkową i odmianę
wszystkich drzew rosnących w parku,b) określenie wytycznych w zakresie wymagań i fachowej
pielęgnacji drzewostanu oraz rekomendacji ws. dalszego postępowania z drzewami owocowymi
sadowniczymi (w tym roku i w kolejnych latach),c) opracowanie koncepcji tegorocznych nasadzeń
drzew, jak również przyszłych nasadzeń drzew/ krzewów uwzględniającej zachowanie owocowej
formuły parku oraz potrzeby zwierząt bytujących w parku (pokarm, schronienie, warunki
przyjaznego bytowania),d) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieloną infrastrukturą
chroniącą faunę żyjącą w parku.2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej w zakresie budowy i
montażu elementów małej architektury, o których mowa w treści Etapu II).Etap II. Realizacja prac w
terminie 168 dni od dnia podpisania umowy.Zakres prac:1. Przeprowadzenie właściwej pielęgnacji
wszystkich drzew owocowych sadowniczych, zgodnie z wytycznymi strategii urządzania Parku
Sady Żoliborskie (Etap I, pkt 1b) i zaangażowanie do tego specjalisty/ów sadownika i/ lub
pomologa, dendrologa oraz osób doświadczonych w zabiegach pielęgnacyjno-sanitarnych starych
odmian drzew sadowniczych, którzy będąc wyposażeni w odpowiedni do tego sprzęt, dokonają cięć
sanitarno-odmładzających pod kontrolą i wg wskazówek specjalisty/ów.2. Wykonanie nasadzeń 40
sztuk drzew w miejscach zgodnych z opracowaną koncepcją przyszłych nasadzeń w strategii
urządzenia Parku Sady Żoliborskie (Etap I, pkt 1c).3. Wykonanie zielonej infrastruktury, w tym
małej architektury oraz prac ogrodniczych chroniącej faunę żyjącą w parku, na podstawie
opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu w strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie
(Etap I, pkt 1d), w tym montaż tabliczek informacyjno-edukacyjnych:• trzech jednorodnych stref
kwietnych z roślin cebulkowych (min. 1500 szt., m.in.: krokusy, tulipany, cybulica syberyjska -
propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku;•
muraw pod drzewami (niekoszonych trawników) – pozostawienie niekoszonych trawników w formie
koła o promieniu 1,5 m (dot. ok. 200 sztuk historycznych, najstarszych i najrzadszych odmian drzew sadowniczych - propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie
strategii urządzenia parku);• domków dla owadów (mocowanych na drzewach) - 20 sztuk;
schronień dla fauny (m.in.: dla jeży, wiewiórek z oznakowaniem informującym o schronieniu dla
jeży, wiewórek) - 10 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów zaangażowanych w tworzenie
strategii urządzenia parku);• wieży dla jerzyków typu „jerzykownik” wraz z tablicą informacyjnoedukacyjną
z logo budżetu obywatelskiego – 1 szt. (propozycja lokalizacji przez ekspertów
zaangażowanych w tworzenie strategii urządzenia parku);• oznakowania przez specjalistę/ów
sadownika, pomologa historycznych najstarszych i najrzadszych odmian drzew owocowych
sadowniczych rosnących w parku (100 sztuk), w formie tabliczki umieszczonej przy drzewie z logo
budżetu obywatelskiego, na której zostaną zawarte informacje określające nazwę gatunkową i
odmianę drzew, wiek oraz pochodzenie historyczne.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w trybie art. 214 ust. 1 ustawy.

RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem
procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetwarza dane
osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 2.
Dane osobowe, które znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są
przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, realizacją
umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją obowiązków ustawowych określonych w
obowiązujących przepisach prawa.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną wskazane
do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych umożliwiających
wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”.4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr
7 do SWZ.
RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia
iprzetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia
danychosobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku
z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawieart. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. cRODO. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że: a) skorzystanie przez osobę
,której daneosobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
RODO, niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowyw sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w
postępowaniu oudzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.91-4
45.11.27.00-2
45.11.27.10-5
45.22.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania168 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XIV SWZ;2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.2. O udzielenie zamówienia może
ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. w odniesieniu do niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia –
wykaże, że dysponuje, co najmniej:1) jedną osobą (projektantem), która posiada:a) uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,b) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,2) jedną osobą (architektem krajobrazu),
która posiada:a) wykształcenie wyższe na kierunku architektury krajobrazu,b) co najmniej
pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania zieleni i kształtowania przestrzeni
miejskiej,3) jedną osobą (pomologiem lub sadownikiem), która posiada:a) wykształcenie wyższe
lub branżowe (zawodowe) w dziedzinie pomologii i/ lub sadownictwa,b) co najmniej pięcioletnie
doświadczenie zawodowe w zakresie uprawy drzew owocowych (sadowniczych),4) jedną osobą
(dendrologiem), która posiada:a) wykształcenie wyższe w dziedzinie dendrologii,b) co najmniej
dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania badań drzew,5) jedną osobą
(pracownikiem technicznym) przewidzianą do wykonania prac technicznych w zakresie pielęgnacji
drzew owocowych , która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji
drzew owocowych.Zamawiający uzna także warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi
osoby, które w odniesieniu do niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia, posiadają więcej niż jedną z wymienionych kwalifikacji pozwalających na pełnienie
wyznaczonej funkcji w zespole.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie - z zastrzeżeniem, że warunek odnoszący się do
doświadczenia spełni ten z Wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy
PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia50 %
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na nasadzenia drzew10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-10
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-12, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |