m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-26 , 16:28:40
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Kozik
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223 ; II piętro.
- telefon(0-22) 4434916
- emailkkozik@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Henzler
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal231
- telefon(0-22)44 35 015
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i budowa Miniparku „Pod Jerzykami”
Opis zamówienia
Uwaga: aktualna treść ogłoszenia znajduje się na stronie prowadzonego postępowania, wskazanej w sekcji IV.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych (w tym projektu budowlano-wykonawczego) wraz ze STWiOR, a także wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miniparku na terenie działek miejskich znajdujących się na rogu ul. Zaściankowa i ul. Łokciowa - obręb 1-06-22, nr działki 6/24 i 6/15 w ramach projektu z budżetu obywatelskiego na 2021 r. pn. Minipark "Pod jerzykami".
Projekt zakłada zagospodarowanie niedużej przestrzeni publicznej poprzez postawienie 2 szt. ławek, kosza na śmieci, stojaka rowerowego, dwuosobowej huśtawki dla dorosłych, stolika, tablicy ogłoszeniowej, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż poidełka dla ludzi i zwierząt oraz dosadzenie krzewów.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje i zatwierdzenia sporządzonej dokumentacji projektowej oraz zrealizuje roboty objęte dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV)
45.11.12.91-4
45.33.20.00-3
44.16.25.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zaprojektowanie i budowa Miniparku „Pod Jerzykami”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2 1.5.2.) Miejscowość: Warszawa 1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797 1.5.4.) Województwo: mazowieckie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Zaprojektowanie i budowa Miniparku „Pod Jerzykami” 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc572f91-a65c-11eb-911f-9ad5f74c2a25 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040750/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26 15:51 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040750/01 z dnia 2021-04-26
2021-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000252/02/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Zagospodarowanie terenu - Zamówienie częściowe 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zamowienia.um.warszawa.pl 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ 3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: 6/WOŚ/2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040750/01 z dnia 2021-04-26
2021-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych (w tym projektu budowlano-wykonawczego) wraz ze STWiOR, a także wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miniparku na terenie działek miejskich znajdujących się na rogu ul. Zaściankowa i ul. Łokciowa - obręb 1-06-22, nr działki 6/24 i 6/15 w ramach projektu z budżetu obywatelskiego na 2021 r. pn. Minipark "Pod jerzykami".Projekt zakłada zagospodarowanie niedużej przestrzeni publicznej poprzez postawienie 2 szt. ławek, kosza na śmieci, stojaka rowerowego, dwuosobowej huśtawki dla dorosłych, stolika, tablicy ogłoszeniowej, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż poidełka dla ludzi i zwierząt oraz dosadzenie krzewów. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje i zatwierdzenia sporządzonej dokumentacji projektowej oraz zrealizuje roboty objęte dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, dokumentacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Wykonanie przedmiotu umowy musi zostać zrealizowane zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, STWiOR, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami w oparciu o dokumenty zamówienia. 4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 44162500-8 - Rurociągi wody pitnej 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040750/01 z dnia 2021-04-26
2021-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określone w SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzony okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 40 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca wykaże, że : 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na projektowaniu i wykonaniu robót z zakresu zagospodarowania terenów zieleni miejskiej o wartość każdej z tych robót wynoszącej co najmniej 50 000 zł brutto każda. 2. w trakcie wykonania zamówienia dysponować będą na potrzeby jego prawidłowej realizacji oraz skierują do realizacji co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie z zakresu : ogrodnictwo lub architektura krajobrazu i min. 3 lata praktyki w zawodzie. Pozostałe informacje w SWZ. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: potwierdzenie aktualnych informacji zawartych w oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; w zakresie wymaganym w punkcie III.B.2 SWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040750/01 z dnia 2021-04-26
2021-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.B.2.b). SWZ – wykaz osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: brak wymagań 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: a). formularz ofertowy b) ( jeżeli dotyczy) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (z art. 125 ust. 1 ustawy) stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunek określony przez Zamawiającego, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZd) (jeżeli dotyczy) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o podstawach wykluczenia w zw. z art. 110 ust. 2 ustawy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.e) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami; f) (jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument winien być załączony w formie oryginału lub odpowiednio poświadczonego odwzorowania.g) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów lub inny środek dowodowy - potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy). Zobowiązanie lub inny środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; ii. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040750/01 z dnia 2021-04-26
2021-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: określone w SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy według wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 12:00 8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 12:15 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Rozszerzony okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |