m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-28 , 07:55:33
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont elewacji i dachu budynku przy ulicy Mostowej 16/18 w Warszawie
Opis zamówienia
Opracowanie projektu organizacji ruchu, malowanie kominów; roboty rozbiórkowe: pokrycia z dachówki, elementów więźb dachowych, miedzianych obróbek blacharskich, rynien; pokrycie dachu dachówką; rury spustowe; montaż gąsiorów ceramicznych, demontaż i montaż włazu dachowego, czyszczenie cokołów i parapetów, uzupełniania ubytków, naprawa pęknięć tynków, odbicie tynków na ścianach, filarach, kładzenie tynków, gruntowanie; wyprawa elewacyjna; obsadzenie kratek wentylacyjnych
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMostowa 16/18 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.44.30.00-4
45.26.00.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania7 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500000 zł;
2)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia w budynkach wpisanych do GEZ lub rejestru zabytków, w tym min. 1 w budynku wpisanym do rejestru zabytków, o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia mającego w swoim zakresie prace elewacyjne i dachowe i o wartości brutto po min 300000 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
3)załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4)wskazanie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
a)osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 37c ustawy)
b)osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika prac konserwatorskich ma kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 37a ustawy)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udziielonej rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platforma.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 12:00, https://platforma.eb2b.com.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |