m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-28 , 10:22:49
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorach umów wraz z załącznikami, stanowiących odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia – załącznik nr 1A (część 1), załącznik nr 1B (część 2), załącznik nr 1C (część 3), załącznik nr 1D (część 4):
— część 1: przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Bielan, Śródmieścia, Woli, Żoliborza,
— część 2: przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Białołęki, Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka,
— część 3: przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Mokotowa, Ochoty, Ursynowa,
— część 4: przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy na potrzeby postępowań w trybie art. 214b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1990 ze zm.) oraz w trybie przepisów ustaw regulujących stosunki Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.40.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.35.43.00-7
71.35.50.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Bielan, Śródmieścia, Woli, Żoliborza.0,00
2Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy –– Białołęki, Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka. 0,00
3Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Mokotowa, Ochoty, Ursynowa. 0,00
4Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy na potrzeby postępowań w trybie art. 214b ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.) oraz w trybie przepisów ustaw regulujących stosunki Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Białołęki, Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka.:
— za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 276 ze zm.), tj.:
b) składając ofertę dla części 2 – wykonawca musi dysponować co najmniej 4 geodetami; świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).
W każdej części zamówienia wykonawca musi wykazać się innymi geodetami, co oznacza, że np. składając ofertę dla części 1 i 2, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 8 geodetów, składając ofertę dla części 1 lub 2 lub 3 i 4, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 6 geodetów.
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Mokotowa, Ochoty, Ursynowa.:
— za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 276 ze zm.), tj.:
c) składając ofertę dla części 3 – wykonawca musi dysponować co najmniej 4 geodetami; świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).
W każdej części zamówienia wykonawca musi wykazać się innymi geodetami, co oznacza, że np. składając ofertę dla części 1 i 2, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 8 geodetów, składając ofertę dla części 1 lub 2 lub 3 i 4, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 6 geodetów.
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy na potrzeby postępowań w trybie art. 214b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1990 ze zm.) oraz w trybie przepisów ustaw regulujących stosunki Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi:
— za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 276 ze zm.), tj.:
d) składając ofertę dla części 4 – wykonawca musi dysponować co najmniej 2 geodetami; świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)
W każdej części zamówienia wykonawca musi wykazać się innymi geodetami, co oznacza, że np. składając ofertę dla części 1 i 2, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 8 geodetów, składając ofertę dla części 1 lub 2 lub i 4, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 6 geodetów.
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie dzielnic m.st. Warszawy – Bielan, Śródmieścia, Woli, Żoliborza.:
— za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 276 ze zm.), tj.:
a) składając ofertę dla części 1 – wykonawca musi dysponować co najmniej 4 geodetami; świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)
W każdej części zamówienia wykonawca musi wykazać się innymi geodetami, co oznacza, że np. składając ofertę dla części 1 i 2, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 8 geodetów, składając ofertę dla części 1 lub 2 lub 3 i 4, wykonawca musi dysponować łącznie zespołem składającym się z 6 geodetów.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu - ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy i zmiany umowy zostały opisane we Wzorach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości rękojmi10 %
OkDoświadczenie geodetów30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70260
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-31 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą89 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-27
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-31, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |