m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-04 , 09:51:57
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych.
2.Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załączniku nr 1A, 1B, 1C do wzoru umowy „Opis przedmiotu zamówienia” dla Części 1, Części 2, Części 3.”

3.Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 874 200,00 zł brutto w tym:
Część 1 – 380 350,00 zł brutto
Część 2 – 354 350,00 zł brutto
Część 3 – 139 500,00 zł brutto

4.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
5.Zamawiający zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
6.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
7.Zmiany umowy zostały określone we wzorach umów dla każdej części
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa i województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)71.35.43.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.35.54.00-4
71.35.55.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP I (woj. mazowieckie) – Wydział Mienia m.st. Warszawy, Wydział Mienia Skarbu Państwa, Wydział Ochrony Mienia, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy, Zespół Przeznaczenia Mienia Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa0,00
2Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych dla nieruchomości m.st. Warszawa i poza jego granicami Biuro MMiSP II (woj. mazowieckie) - Wydział Inwestycji, Wydział Wywłaszczeń i odszkodowań, Wydział Zwrotów i Badania Roszczeń Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa0,00
3Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych w postaci analizy geodezyjno-prawnej nieruchomości dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy i poza jego granicami (województwo mazowieckie) - Wydział Mienia m.st. Warszawy, Wydział Mienia Skarbu Państwa, Wydział Ochrony Mienia, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy, Zespół Przeznaczenia Mienia, Wydział Inwestycji, Wydział Wywłaszczeń i odszkodowań, Wydział Zwrotów i Badania Roszczeń Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami (geodetami) dedykowanymi do pracy przy realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052 t.j.)
dla Części 1 – co najmniej 4 geodetami
dla Części 2 – co najmniej 4 geodetami
dla Części 3 – co najmniej 4 geodetami

III.3)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu - ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 2052 t.j.)
III.4) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

III.4) Informacje dodatkowe
Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
e) załączenie do oferty w systemie Formularza cenowego, wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1A, nr 1B, nr 1C do SWZ dla Części 1, 2, 3.

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów:
- informacje,o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać również pod adresem (http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
okres gwarancji jakości i rękojmi10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70261
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-30
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-02, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |