m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-28 , 15:07:18
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
- adresGrębałowska 23/25, 01-808 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 835-06-11
- faks(0-22) 835-06-11
- e-mailtechniczny@zbk-bielany.pl
- adres internetowyhttp://zgn-bielany.bip.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Bober
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
- telefon(0-22) 67 05 301
- emailmalgorzata.bober@zgn-bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWitold Osuch
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 67 05 271
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Grębałowska 23/25, 01-808 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach”:
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych tzw. pustostanach polegających na:
- Wymianie stolarki drzwiowej,
- Wymianie stolarki okiennej,
- Wymianie podłóg,
- Wykonaniu uzupełnienia tynków z przetarciem,
- Malowaniu lokalu z robotami towarzyszącymi
- Wymianie instalacji wod-kan z armaturą,
- Wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.
Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
- Przedmiarem robót,
- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
- Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne – załącznik nr 1.
b) Przedmiar remontu lokali
c) Część 1 - załącznik nr 2.1
d) Część 2 - załącznik nr 2.2
e) Część 3 - załącznik nr 2.3
f) Część 4 - załącznik nr 2.4
g) Część 5 - załącznik nr 2.5
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert na część przedmiotu zamówienia, tzn. Wykonawca jest obowiązany do złożenia oferty dowolną część przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie, czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i w jakim zakresie.
5. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), która określa szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ .
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawB. Podczaszyńskiego 5 m 21, Marymoncka 35 m 4, Z. Romaszewskiego 7 m 3,Przy Agorze 10 m 7, Przy Agorze 5A m 73, Przytyk 3 m 94, Przytyk 5 m 13, Wrzeciono 30 m 57W. Broniewskiego 97 m 8, Szegedyńska 13 a m 706, Szegedyńska 13 a m 113,
Główny przedmiot (CPV)45.40.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.41.00.00-4
45.42.10.00-8
45.43.00.00-0
45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)802870,48

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1B. Podczaszyńskiego 5 m 21, Marymoncka 35 m 4, Z. RomasZ. Romaszewskiego 11 m 22, Marymoncka 35 m 47zewskiego 7 m 3,0,00
2Przy Agorze 10 m 7, Przy Agorze 5A m 73, Przytyk 3 m 94, Przytyk 5 m 13, Wrzeciono 30 m 570,00
3A. Magiera 23 A m 15, S. Żeromskiego 23 m 52W. Broniewskiego 97 m 8, Szegedyńska 13 a m 706, Szegedyńska 13 a m 1130,00
4J. Kasprowicza 33 a m 15, J. Kasprowicza 72 A m 18J. Kasprowicza 105 m 3, J. Kasprowicza 80 m 15 , J. Kasprowicza 62 m 10,0,00
5 Palisadowa 5d m 12, Palisadowa 5 d m 8, W. Perzyńskiego 14 D m 69J. Kochanowskiego 52 m 214, J. Kochanowskiego 52 m 45,K. Grodeckiego 4 m 9,0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania2 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doswiadczenie kierownika40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgn-bielany.bip.gov.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 11:00, ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |