m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-28 , 15:07:46
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Naprawa sprzęgów wagonów metra typu Metropolis98B
Opis zamówienia
1) Przedmiotem Zamówienia jest „Naprawa sprzęgów wagonów metra typu Metropolis 98B”.
2) Przedmiotem Zamówienia obejmuje wykonanie naprawy 16 sztuk sprzęgów półautomatycznych oraz 80 sztuk sprzęgów stałych wagonów metra typu Metropolis 98B. Sprzęgi zostaną przekazane do naprawy w 8 partiach.
3) Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia z wyszczególnieniem zakresu podstawowego naprawy oraz zakresu opcjonalnego naprawy został określony w Specyfikacji Technicznej. Warunki wykonania zamówienia w zakresie opcjonalnym określa Wzór Umowy (zał. nr 4 do SIWP).
4) Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze:
1) Specyfikacją Techniczną (zał. nr 1 do SIWP),
2) Wzorem Umowy (zał. nr 4 do SIWP),
5) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są one znane na etapie składania oferty.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabaty
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania29 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 2), jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) (podstawa prawna art.393 ust.4 ustawy Pzp).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzające zdolność Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, należycie wykonał naprawę co najmniej 20 sztuk sprzęgów dla taboru szynowego. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu wykazania spełnienia przedmiotowego warunku udziału
w postępowaniu wykazał wykonanie dowolnej ilości usług z zastrzeżeniem, że łączna ilość sprzęgów dla taboru szynowego naprawionych w ramach zrealizowanych usług musi wynieść co najmniej 20 sztuk.
6.2. Zamawiający wymaga podpisywania ofert, oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw za pomocą:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
lub
2) e-dowodu (podpisu osobistego),
lub
3) profilu zaufanego.

1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia w terminie 29 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy wg harmonogramu realizacji uzgodnionego przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu Umowy przy założeniach określonych we Wzorze Umowy (zał. nr 4 do SIWP).
2) Termin wykonania napraw partii sprzęgów nr od 1 do 7 włącznie w zakresie podstawowym przyjęty na potrzeby rozliczenia Umowy oraz naliczenia ewentualnych kar umownych wynosi 50 dni od daty odbioru danej partii od Zamawiającego do daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, bez uwag i zastrzeżeń, Protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego dostaw”, a termin wykonania naprawy partii sprzęgów nr 8 wynosi 29 miesięcy od daty zawarcia Umowy do daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, bez uwag i zastrzeżeń, Protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego dostaw.
3) Termin wykonania prac opcjonalnych określa szczegółowo Wzór Umowy (zał. nr 4 do SIWP).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-10
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 13:00, STP Kabaty - otwarcie ofert nie jest jawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |