m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-28 , 15:45:41
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Krych – Palusińska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
- telefon(0-22) 373 33 85
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Miedzińska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal296
- telefon
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ulicy Klaudyny
Opis zamówienia
I.INFORMACJE PODSTAWOWE
1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ulicy Klaudyny
4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f12f8a60-a757-11eb-911f-9ad5f74c2a25
5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042693
6.) Wersja ogłoszenia: 01
7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28
8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000113/05/P
10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.17 Remont Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny vis a vis nr 40-52 (pomiędzy ul. Kiwerską i Podleśną)
11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
12.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
13.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

II.UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy. • Stałydostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;•komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; •Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome lub MS Edge; • Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf; Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych.• Wielkość pojedynczego plikuzamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB; • Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi,mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl,xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Kodowanie i czas odbioru danych. • Plik załączonyi zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływieterminu składania ofert; • Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednimźródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresiepodpisywania ofert. 1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej(podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: •Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie; • Włączona wprzeglądarce obsługa JavaScript;• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomienioweORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze stronyproducenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64,dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - MacOS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)• Zainstalowanaaplikacja Szafir Host, • Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace,po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”. 2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać (dotyczypostępowań o wartości mniejszej niż progi unijne): • E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lubofertę w Systemie; • Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;• Zainstalowane nakomputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windowsx86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SEDevelopment Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersjiOpenJDK)• Zainstalowana aplikacja Szafir Host; • Zainstalowane oprogramowanie do obsługi edowoduE-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; • Podłączony lubwbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentówmożna zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”. 3. Wprzypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilemzaufanym), wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):•Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie. Informacje dodatkowe. • Dokumenty wformacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES. •Jeżeli w wyniku podpisywania pliku podpisem osobistym lub profilem zaufanym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
9.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.Kto administruje moimi danymi?• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.Dlaczego moje dane są przetwarzane?• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej). Jak długo będą przechowywane moje dane?• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.Kto może mieć dostęp do moich danych?Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?• Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,lub w inny sposób przetwarzane;• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.•Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia
1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.4.2021.EKR
3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
5.) Wartość zamówienia: 602815,34 PLN
6.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
7.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ulicy Klaudyny.2. Zakres zamówienia obejmuje:1) wykonywanie prac zgodnie z opisem zawartym w dokumentach, o których mowa w pkt 4. poniżej;2) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, umożliwiającej realizację prac przy wyłączeniu z ruchu fragmentu ulicy Klaudyny na odcinku wzdłuż Potoku Rudawka łącznie ze zmianą trasy autobusów;3) wdrożenie projektu organizacji ruchu;4) uzyskanie wszystkich decyzji niezbędnych do wdrożenia projektu organizacji ruchu m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich, Biurze Polityki Mobilności i Transportu, Zarządzie Transportu Miejskiego, Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany wraz z dokonaniem niezbędnych opłat związanych z ww. decyzjami;5) wykonanie niezbędnych prac wynikających z ww. decyzji;6) odtworzenie zniszczonych w trakcie realizacji zadania nawierzchni (nawierzchnie chodników, ulic oraz zieleni);7) uzyskanie protokolarnych odbiorów po zakończeniu robót wynikających z wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany.3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (klauzule społeczne):Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ do realizacji niniejszego zamówienia osób na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) do wykonywania n/w czynności:a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: rozbiórka istniejących płyt na skarpach potoku, rozbiórka bariery wzdłuż ul. Klaudyny, ustawienie znaków czasowej organizacji ruchu,b) roboty odtworzeniowe i remontowe po zakończeniu prac zrealizowanych: demontaż oznakowania czasowej organizacji ruch, odtworzenie nawierzchni chodnika, prace zieleniarskie odtworzeniowe po zakończeniu inwestycji, zgodnie z dokumentacją.Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określa:a) Dokumentacja projektowa opracowana przez Inżynierię Środowiska Projektowanie mgr inż. Wiesław Abramczuk stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ;b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ;c) Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 11 do SWZ;oraz d) Projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy dokumentami z lit.a)-c), wiodącym jest dokumentacja projektowa.UWAGA: Powyższa dokumentacja może być wykorzystana tylko do celów udzielenia zamówienia publicznego.
2.) Główny kod CPV: 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej
3.) Dodatkowy kod CPV:
45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
4.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
5.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 168 dni
6.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
7.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
8.) Kryteria oceny ofert
8.1.) Sposób oceny ofert: Każda z ofert będzie oceniana wg poniższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:P= PC+PT+ PSgdzie:P – łączna ilość punktów oferty badanej,PC - ilość punktów oferty badanej w kryterium „Cena brutto”,PT – ilość punktów oferty badanej w kryterium „Termin realizacji zamówienia”,PS – ilość punktów oferty badanej w kryterium „Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych lub osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”.
8.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
8.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
8.4.) Nazwa kryterium: Cena
8.5.) Waga: 60,00
Kryterium 2
8.6.) Rodzaj kryterium:
inne.
8.7.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
8.8.) Waga: 30,00
Kryterium 3
8.9.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
8.10.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych lub osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
8.11.) Waga: 10
8.12.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
8.13.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

IV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
2.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
3.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia, został określony w projektowanych postanowieniach umowy, w §18:1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 455 ustawy P.z.p.3. Wypełniając postanowienia art. 455 ustawy P.z.p. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zmiany postanowień umowy określone w ust. 4-19 oraz określa warunki wprowadzenia tych zmian.4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szcze-gólności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, bądź w wyniku np. zmiany przepisów, które wejdą w życie na etapie realizacji robót, bądź innych sytuacji za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 2) jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 455 ustawy P.z.p. spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót, 3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,4) gdy wystąpią przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty, o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, umów, dokumentów, których wydanie jest niezbędne do dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,7) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, lub dokonywanie odbiorów, zgodnie z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami budowlanymi. Za anomalne warunki atmosferyczne traktowane będą obfite opady deszczu, śniegu, wysokie lub długotrwałe niskie temperatury,8) gdy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji,9) gdy wystąpią nieprzewidziane w SWZ warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, które wymagają wstrzymania budowy np.: (niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, pojedyncze lub masowe groby).
5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
6. Możliwa jest zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu o który go opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
7. Jeżeli zmiany umowy, dokonane w oparciu o art. 455 ustawy P.z.p. wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg. następujących zasad:
1) jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
2) jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ceny rynkowe.
8. Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.455 ustawy P.z.p.
9. Jeżeli Wykonawca uważa, iż zaistniała przyczyna do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 4, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 6 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 7, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady wymienione w ust.7 i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na żądanie dokumentacji, o której mowa w ust. 11-12 i przekazania jej kopii.
14. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
15. Ponadto w oparciu o art. 455 ustawy P.z.p. dopuszcza się następujące zmiany:
1) zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, o której mowa w § 12 ust.1 pkt 2 umowy, z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (w tym Podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot (Podwykonawca) lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot (Podwykonawca) na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (Podwykonawcy) (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy P.z.p. oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w § 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SWZ),
3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
4) zmiana sposobu dostarczania faktur wynikająca z konieczności dostosowania do wymogów wewnętrznych lub organizacyjnych Zamawiającego,
16. Formy aneksu nie wymagają:
a) zmiany danych adresowych Wykonawcy,
b) zmiana osoby wskazanej w § 12 ust 1 pkt 1.
Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
17. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający
z niniejszej umowy, uznaje się za doręczoną.
18. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części, bądź zmianę sposobu wykonania umowy lub jej części, w związku
z utrudnieniami spowodowanymi wystąpieniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego (COVID 19).
19. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
4.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
5.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

V. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 24 tygodni (tj. 168 dni) od dnia podpisania umowy, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż jest to maksymalny termin zakończenia przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego, a termin realizacji zamówienia stanowi przedmiot kryterium oceny ofert.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa - Dzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)45.24.30.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.24.36.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania168 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa niniejszego warunku 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa niniejszego warunku3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Określenie warunku:Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:Określenie warunku:Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlanej (zadania) na kwotę 200 000 zł brutto, polegającej na wbijaniu ścianek grodzic umacniających skarpy.Uwaga!- W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 200 000,00 złotych brutto, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.b) dotyczącej osób:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – do sprawowania funkcji kierownika budowy tj. posiadającą uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności hydrotechnicznej w co najmniej ograniczonym zakresie.2. W odniesieniu do warunku określonego w powyższym pkt 1.4) lit. a) lub b), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa: a) oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 12.1 SWZ.
7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;b) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;c) Wykaz osób (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

II - WARUNKI ZAMÓWIENIA
1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
3.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
3.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert – w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).2. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w Części IV, pkt 19.2.-19.10. SWZ.
4.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
5.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 12.1.2. SWZ , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.2. SWZ.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 18.2.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:1) w pkt. 12.2.4) SWZ wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,2) w pkt. 12.2.4) SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,-wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.2.3.1. oraz 18.2.3.2. SWZ, przy czym:1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 18.2.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 12.2.3), 12.2.4) SWZ;2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 18.2.3.2. SWZ składa każdy z nich.8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin realizacji zamówienia30 %
Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych lub osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 11:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |