m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-29 , 10:18:29
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Trębarczyk
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- emailj.trebarczyk@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
usługi wykonywania i dostawy druków
Opis zamówienia
1.Zamówienie obejmuje sukcesywne wykonanie i dostawę druków zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SWZ.
2.Wszystkie materiały służące do wykonania przedmiotu zamówienia takie jak papier, koperty, rolki termiczne itp. dostarcza Wykonawca.
3.Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z: sukcesywnym wykonywaniem i dostarczaniem druków w zależności od zapotrzebowania, zgodnie z przekazanym przez zamawiającego wykazem i wzorami druków oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiającego.
4.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymogu wraz z określeniem sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określają § 1 i 4 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.82.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.80.00.00-2
79.81.00.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3150,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IX SWZ.
- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki: jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie i dostarczenie druków o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) każda i załączy dokumenty potwierdzające iż usługi te zostały wykonane należycie.
- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
- Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów w rozdziale X SWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 58, art. 125 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 445 ustawy Pzp.
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w ust 1. pkt 1), jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
- Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
- Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
2.w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
3.który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
4.który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,
5.który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6.który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/26995/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 12:00, www.youtube.com/channel/UC3C74EMiriCJVIMoMTK03dw
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |