m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-29 , 14:01:56
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alina Czajkowska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal400
- telefon(0-22) 44 35 683
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Ferdyn
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal112
- telefon(0-22) 3256622
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37 w W-wie do aktualnych warunków ochrony przeciw pożarowej - oddymianie -14/ZP/21.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 238 przy ul.
Redutowej 37 w Warszawie do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej w ramach
realizacji zadania pn. "Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa ul.
Redutowa 37". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót, w szczególności; a)
zabudowa klatek schodowych przeszklonymi ściankami p.poż.,b) wymiana niektórych drzwi
wewnętrznych na drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, c) montaż kurtyn p.poż.
zewnętrznych montowanych na oknach, d) wykonanie oddymiania i napowietrzania klatek
schodowych,e) wykonanie system sygnalizacji pożaru,f) wykonanie instalacji oświetlenia
awaryjnego,g) wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określają:a) dokumentacja projektowa
pod nazwą: „Projekt budowlany remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo
Botewa w Warszawie polegający na dostosowaniu do aktualnych warunków ochrony
przeciwpożarowej” opracowana przez biuro projektowe INWESTO Zenon Solczak Al. 3-go Maja
20 lok. nr 1, 05-120 Legionowo. W skład dokumentacji projektowej wchodzą niżej wymienione
dokumenty: - Projekt wykonawczy.- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.- Przedmiar robót służący do celów informacyjnych,stanowiąca Załącznik nr 11 do
SWZ. b) projektowane postanowienia umowy - wzór umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art.
95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i
wykonujące czynności dotyczące robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych były
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, zgodnie z
ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia tych
osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 5. Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego
zamówienia na części, gdyż taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zamówienia, ponieważ przedmiot zamówienia jest jednorodny i brak jest
możliwości wydzielenia jego części. Dodatkowo informujemy, że wartość zamówienia wskazuje,
że o jego udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
6. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 projektowanych postanowieniach umowy - wzoru umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden
milion złotych 00/100) przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego
odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową. 7. Zamawiający informuje, że zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 1.439.120,16 zł. 8.
Gwarancja i rękojmia.Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonywany przedmiot zamówienia oraz
na wbudowane materiały i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może
zaproponować wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi drugie
kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIV SIWZ. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne
zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego wynosi 5 lat od podpisania protokołu odbioru
końcowego.9. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej. 10. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11.
Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający
zawarł w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
12. Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Dodatkowy kod CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
13.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy,
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
14. WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Zamawiający wymaga wadium: Nie
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:Nie.
15.UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
zapisów pkt 2, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2.Komunikacja ustna
dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. 3. Ofertę wraz z załącznikami, o
których mowa w Rozdziale IX SWZ, składa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego
postępowania, wskazanej w Rozdziale I pkt 4 SWZ, tj.: https://zamowienia.um.warszawa.pl, zwanej
dalej także Systemem. 4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Systemu. 5.
Zamawiający dopuszcza możliwość zadania pytań do SWZ także drogą elektroniczną. Pytania należy
wówczas kierować na adres wola.zzp@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru
postępowania, którego dotyczą. 6.Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez
ujawniania źródeł zapytań w Systemie. 7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia w
Systemie. 8. Pozostałe dokumenty w postepowaniu, w szczególności oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia lub informacje, niewskazane w pkt 3-4, należy przekazywać za pośrednictwem Systemu
lub drogą elektroniczną na adres wola.zzp@um.warszawa.pl. 9.Za datę wpływu ww. dokumentów
przekazanych na adres Zamawiającego, przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. Za datę wpływu ww. dokumentów do Zamawiającego przekazanych za
pośrednictwem Systemu, przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania w Systemie. 10.Wymagania
dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy
przy wykorzystaniu Systemu do elektronicznej komunikacji w Wykonawcami udostępnianym pod
adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl. 11.Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. 12.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne,
które musi spełniać komputer Wykonawcy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem
operacyjnym wspieranym przez producenta; Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta:
MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; Zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; 13.Kodowanie i czas odbioru danych: Plik załączony i
zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem
czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania i informacje zostały szczegółowo
opisane w Rozdziale V SWZ.
16. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.


Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej).

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Wola.
Główny przedmiot (CPV)45.40.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.30.00.00-0
45.10.00.00-3
45.42.10.00-4
45.42.11.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
- Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
- Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
II. Warunki udziału w postępowaniu: Tak
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące: 1) zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym
zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił
niniejszy warunek jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej
2 (dwie) roboty budowlane, o wartości brutto minimum 200 000,00 zł* każda, polegające na
wykonaniu lub remoncie systemu przeciwpożarowego budynku**. Uwaga: Jeżeli Wykonawca
powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi
Wykonawcami, wykaz o którym mowa w Rozdziale IX część 3 ppkt 1) lit. a) SWZ, dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.(*) Zamawiający
wymaga, aby wartość brutto minimum 200 000,00 zł dotyczyła tylko robót budowlanych
polegających na wykonaniu lub remoncie systemu przeciwpożarowego budynku (w przypadku,
gdy w zrealizowanym zadaniu zakres robót obejmował również inne roboty budowlane).W
przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski –
Zamawiający dokona przeliczenia, tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.(**) Zamawiający poprzez budynek rozumie
zgodnie z art. 3 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.b) dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, w
szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, co
najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy. 2. Zamawiający
informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki
udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącym przesłanek wykluczenia określonych przez Zamawiającego w
Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8
do SWZ. Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ,
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji24 %
Doświadczenie personelu kluczowego16 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-05-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 09:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |