m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-29 , 15:24:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Kozik
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223 ; II piętro.
- telefon(0-22) 4434916
- emailkkozik@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKATARZYNA Dmochowska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal229
- telefon(0-22)4435013
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom
Opis zamówienia
Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch wież lęgowych dla jerzyków na działkach wskazanych w opiniach ornitologicznych w ramach realizacji przedmiotowego zadania, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy Parku Linearnym wzdłuż ul. Klimczaka i okolicy Osi Królewskiej od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- sporządzenie opinii ornitologicznych dla potencjalnych lokalizacji wież lęgowych dla jerzyków na terenie Dzielnicy Wilanów .st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch następujących lokalizacji: przy Parku Linearnym wzdłuż ul. Klimczaka i okolicy Osi Królewskiej od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Ostateczna lokalizacja wież będzie uzależniona od przedstawionych przez Wykonawcę opinii ornitologicznych wskazujących na optymalną ich lokalizację na terenie Dzielnicy Wilanów. Do obowiązku Wykonawcy należy zaproponowanie Zamawiającemu dwóch optymalnych lokalizacji dla budowy wież dla jerzyków z uwzględnieniem uwarunkowań określonych opiniami ornitologicznymi, istniejącym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą podziemną, występującą zielenią oraz ukształtowaniem terenu. - po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu elektronicznym.
- zapewnienie obsługi geodezyjnej, uzyskanie map do celów projektowych dla dwóch lokalizacji wież dla jerzyków, niezbędnych do opracowania projektów budowy;
- uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień,
- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego w celu uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa decyzji zgód, postanowień niezbędnych do realizacji robót - po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna dla każdej z dwóch lokalizacji,
- wykonanie robót tymczasowych koniecznych do realizacji zadania,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,
- sporządzenie innych wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonanie przedmiotu umowy musi zostać zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, która musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej i uzgodnieniami w oparciu o dokumenty zamówienia.
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, dokumentacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów
Główny przedmiot (CPV)45.22.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.00.00-7
45.11.12.00-0
45.44.20.00-7
90.70.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania5 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2 1.5.2.) Miejscowość: Warszawa 1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797 1.5.4.) Województwo: mazowieckie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f2e9f8b-a8b9-11eb-911f-9ad5f74c2a25 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043621/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 13:39 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043621/01 z dnia 2021-04-29
2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000252/02/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Zagospodarowanie terenu - Zamówienie częściowe 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zamowienia.um.warszawa.pl 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ 3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: 8/WOŚ/2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043621/01 z dnia 2021-04-29
2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 101200 PLN 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch wież lęgowych dla jerzyków na działkach wskazanych w opiniach ornitologicznych w ramach realizacji przedmiotowego zadania, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji przy Parku Linearnym wzdłuż ul. Klimczaka i okolicy Osi Królewskiej od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej. Przedmiot zamówienia obejmuje:- sporządzenie opinii ornitologicznych dla potencjalnych lokalizacji wież lęgowych dla jerzyków na terenie Dzielnicy Wilanów .st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch następujących lokalizacji: przy Parku Linearnym wzdłuż ul. Klimczaka i okolicy Osi Królewskiej od ul. Kieślowskiego do ul. Sarmackiej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Ostateczna lokalizacja wież będzie uzależniona od przedstawionych przez Wykonawcę opinii ornitologicznych wskazujących na optymalną ich lokalizację na terenie Dzielnicy Wilanów. Do obowiązku Wykonawcy należy zaproponowanie Zamawiającemu dwóch optymalnych lokalizacji dla budowy wież dla jerzyków z uwzględnieniem uwarunkowań określonych opiniami ornitologicznymi, istniejącym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą podziemną, występującą zielenią oraz ukształtowaniem terenu. - po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu elektronicznym. - zapewnienie obsługi geodezyjnej, uzyskanie map do celów projektowych dla dwóch lokalizacji wież dla jerzyków, niezbędnych do opracowania projektów budowy;- uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień,- sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego w celu uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa decyzji zgód, postanowień niezbędnych do realizacji robót - po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna dla każdej z dwóch lokalizacji,- wykonanie robót tymczasowych koniecznych do realizacji zadania,- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,- sporządzenie innych wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,Wykonanie przedmiotu umowy musi zostać zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, która musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej i uzgodnieniami w oparciu o dokumenty zamówienia.Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, dokumentacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262300-4 - Betonowanie 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45422000-1 - Roboty ciesielskie 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043621/01 z dnia 2021-04-29
2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określone w SWZ 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzony okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 40 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu wieży lęgowej dla ptaków wynoszącą co najmniej 50 000 zł brutto. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: potwierdzenie aktualnych informacji zawartych w oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043621/01 z dnia 2021-04-29
2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; w zakresie wymaganym w punkcie III.B.2 SWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: brak wymagań 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: a). formularz ofertowy ,aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (z art. 125 ust. 1 ustawy) stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, b) (jeżeli dotyczy) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy (z art. 125 ust. 1 ustawy) stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunek określony przez Zamawiającego, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZd) (jeżeli dotyczy) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o podstawach wykluczenia w zw. z art. 110 ust. 2 ustawy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.e) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami; f) (jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument winien być załączony w formie oryginału lub odpowiednio poświadczonego odwzorowania.g) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów lub inny środek dowodowy - potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy). Zobowiązanie lub inny środek dowodowy podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; ii. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043621/01 z dnia 2021-04-29
2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Określone w SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy według wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 12:00 8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 12:15 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12 SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5%. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Rozszerzony okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-12
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |