m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-29 , 15:33:07
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marek Utkin
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20, 00-478 Warszawa
- lokallok. 6, pokój 4
- telefon(0-22) 443 92 70
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWiesław Pszczółkowski
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 17
- lokal 35
- telefon(0-22) 443 94 77
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl,
- lokal0
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie placu zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Fabrycznej 19 w Warszawie (znak sprawy UD-IX-ZP-5-2021)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Fabrycznej 19 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 SWZ.

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95.
2.1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)
2.2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
2.3. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych
z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały
w projekcie Umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

3. Informacje dotyczące podwykonawcy.
3.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
3.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest w formularzu oferty wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Część III. Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zakończenie do dnia 20 sierpnia 2021r.

Uzasadnienie określenia terminu wykonania za pomocą daty:
Teren, na którym realizowany będzie przedmiot umowy należy do placówki oświatowej, która w okresie wakacyjnym jest nieczynna. Zakończenie prac przed początkiem nowego roku szkolnego pozwoli na korzystanie z placu od września oraz znacznie ułatwi w lipcu i sierpniu prace remontowe pod kątem organizacyjnym oraz bezpieczeństwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę
w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .

Jak długo będą przechowywane moje dane?

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Fabryczna 19, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.10-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.27.20-8
45.10.00.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-08-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Część IV. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.

3. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu lub remoncie placu zabaw. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 110.000,00 zł (brutto).

Część V. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu - składanych wraz z ofertą.

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

3. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, składa wraz z ofertą:
4.1 Oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu.
4.2 Oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1. dotyczące spełniania warunków udziału.
4.3 Zobowiązanie Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie (lub inny podmiotowy środek dowodowy) powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby ;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą.

5. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 58 oraz art. 117 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników).
5.2.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 1.1. SWZ składa każdy wykonawca).
5.3 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. doświadczenia Wykonawcy określony przez Zamawiającego musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
5.4 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców , którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy załączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy (w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SWZ).

1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt 3 :
1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3 SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
1.2. dowody określające, czy wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

Część VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zapytania do SWZ należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem
https://zamowienia.um.warszawa.pl , zwanego dalej Systemem.
Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do SWZ drogą mailową, na adres e-mail: srodmiescie.wzp@um.warszawa.pl (w tytule wiadomości należy podać nazwę i numeru postępowania).
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl

Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony, o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta.
Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.

Zamawiający w tabeli w SWZ wskazuje informacje dotyczące Systemu dostępnego pod adresem
https://zamowienia.um.warszawa.pl

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) terminu zakończenia robót lub poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi nieterminowe przekazanie placu budowy lub konieczność zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim dokonane zmiany mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub wydaniu decyzji przez właściwe organy administracji samorządowej lub rządowej, które są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy,
d) gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostaną ujawnione elementy instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy,
g) gdy wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe w godzinach 06:00 – 22:00, polegające na ciągłych opadach atmosferycznych deszczu, co najmniej przez cztery godziny dziennie lub wiatru wiejącego nieprzerwanie, co najmniej przez cztery godziny dziennie o sile powyżej 70 km/h, o liczbę dni, w których wymienione zjawiska atmosferyczne wystąpiły;
h) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a która uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych;
2) technologii wykonania robot budowalnych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robot niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zamianę obowiązującego prawa;
3) zmniejszenie wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych;
4) zwiększenie o nie więcej niż 15% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zamówień dodatkowych;
5) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
6) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
7) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
2. Warunkiem dokonania zmian zawartej umowy jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy, technologię robót lub wynagrodzenie umowne.
3. W celu wprowadzenia zmian zawartej umowy wymagane jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie
nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Okres rękojmi20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-18, 11:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |