m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-30 , 10:09:27
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
- adresTrakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 500 62 34
- faks(0-22) 613-24-52
- e-mailwawer.zgn@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zgn-wawer.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Izabela Wysocka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 277 35 23
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabela Wysocka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 277 35 23
- emailwawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Trakt Lubelski 353, 04-667 Warszawa
- lokal4
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Doposażenie budynków mieszkalnych przy ul. Rolniczej 9, Popradzkiej 3, Popradzkiej 3a, Agrestowej 25 w Warszawie w instalację gazu, c.o., c.w.u. wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji w formule „projektuj i buduj”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i doposażenie budynków mieszkalnych w instalację gazu, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej wraz z montażem pieców gazowych do wymienionych instalacji obejmujące zamówienie na roboty budowlane poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowane według formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia szczegółowo okresla opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ wraz z załączonymi do niego programami funkcjonalno-użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Rolnicza 9, Popradzka 3,3a, Agrestowa 25
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.00.00.00-7
45.33.30.00-0
45.23.24.60-4
45.33.11.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
6.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), wchodzącego w skład oferty i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2. - 6.1.4.
6.1.2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą (dla każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: posiada uprawnienia budowlane do:
a) PROJEKTOWANIA w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej w zakresie ograniczonym
b) KIEROWANIA robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej w zakresie ograniczonym.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu osób opisanego w pkt 9.1.12 SWZ stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ złożonego wraz z ofertą oraz
c) KIEROWANIA robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (są członkami właściwej izby samorządu zawodowego) oraz posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV.

6.1.3. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu robót, określonego w pkt 9.1.9 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 9.1.9.SWZ złożonych wraz z ofertą.
6.1.4. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące budowę instalacji gazowych, c.o. i ciepłej wody uzytkowej, o wartości każdej dokumentacji co najmniej 10 000,00 zł brutto.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu usług, określonego w pkt 9.1.10 SIWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ) i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 9.1.10.SWZ złożonych wraz z ofertą.
6.1.5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 4 do SWZ.
6.2. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.2.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
6.2.2. Udzielenie gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane wyposażenie nie krótszej niż 36 miesięcy.
Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
6.2.3. Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawarcie przed rozpoczęciem robót umowy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 200 000,00 zł
6.2.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 1, 2, 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
Jeśli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów dokumentu w postaci załącznika nr 6 nie należy składać wraz z ofertą.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnwawer.bip.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 11:00, zgn-wawer.ezamawiający.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |