m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-30 , 11:17:07
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Patryk Kruszewski
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
- telefon(0-22)6339154 wew 127
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Klakla
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal18
- telefon(0-22) 633-91-54 w.131
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont kapitalny pieca kremacyjnego TABO Nr 1 na Cmentarzu Komunalnym Północnym
Opis zamówienia
Zamówienie dotyczy remontu pieca kremacyjnego TABO nr 1 na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. Piec został wykonany w 1995r. przez firmę TABO Incinerator AB z siedzibą w Uppsali Szwecja i wykonano na nim 17.303 kremacji. W lutym 2004r. i grudniu 2008r. wykonano naprawy główne powyższego pieca.
Od ostatniej naprawy głównej wykonano 5.711 kremacji. Nazwa i kod opisujący przedmiot zamówienia: usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn - CPV 50 53 00 00 - 9. Wymagany zakres zamówienia określa: Zakres rzeczowy prac stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarz Komunalny Północny, ul. Wóycickiego 14, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)50.53.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-10-25, data zakończenia: 2021-12-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SWZ.Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp,
dotyczących:Zdolności do występowania w obrocie prawnym.Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa wyżej wymienionego
warunku.Zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający określa niżej wymienione warunki:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 remont kapitalny, co najmniej jednego pieca kremacyjnego m-ki TABO o wartości zamówienia nie mniejszej niż 330 000,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) lub wykonał remont kapitalny innego pieca kremacyjnego dołączając oświadczenie że
zna konstrukcję pieców TABO o wartości zamówienia nie mniejszej niż 330 000,00 zł brutto.Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia kontraktów o mniejszej wartości.
Dokonanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (Zał. nr 6 potwierdzony referencjami, poświadczeniami itp.). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58-60 ustawy Pzp.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji
finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp.Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu realizacji zamówienia10 %
Dodatkowy okres gwarancji podłogi15 %
Dodatkowy okres gwarancji wymurówki15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zck-warszawa.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 08:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-12
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 10:00, www.zck-warszawa.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |