m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-30 , 11:29:05
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kaczorowska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 443-76-14
- emaila.kaczorowska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Cygan-Nowak
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal316a
- telefon(0-22) 5337644
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Brygadzistów 18 w Warszawie
Opis zamówienia
Uwaga: aktualna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem WWW wskazanym w sekcji IV.
Przedmiotem zamówienia jest remont węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Brygadzistów 18 w Warszawie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.30.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.10.00-6
45.44.20.00-7
45.32.00.00-6
45.45.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2600,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.2. Warunek
udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie - minimum jedną robotę budowlaną,
o wartości minimum 90 000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy), polegającą na remoncie lub
modernizacji lub przebudowie węzła cieplnego – technologia i automatyka węzła cieplnego w
budynku lub budynkach. 3. Wykonawca wykazujący swoje zdolności oraz doświadczenie może
uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w
ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedyniew granicach wykonania
prac przez dany podmiot.4. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane
doświadczenie zawodowe (co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać samodzielnie
wymagane doświadczenie zawodowe w realizacji jednej roboty budowlanej, o której mowa w ust.5. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie złożone
wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
6. Warunek udziału w
postępowaniu ma na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku
określonego w SWZ metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów
określonych w SWZ. Niespełnienie warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postępowania.7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.8. W
przypadku, o którym mowa w ust. 7 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.10. W celu dokonania
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, z których wynikać będzie co najmniej:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów
podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania
przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3)
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.11. Zamawiający oceni, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności w zakresie doświadczenia , pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.12. W przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec
innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.13. Jeżeli
zdolności zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe.14. Wstępnym potwierdzeniem spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie stanowiące
załącznik nr 3 do SWZ.15. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie
zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona
oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SWZ metodą „spełnia”/„nie
spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena oferty brutto60 %
okres gwarancji na roboty budowlane40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-19, 12:30, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Zamawiający, przed złożeniem oferty wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej o której jest mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr.: 22-44-37-619.
Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie udokumentowane „Protokołem odbycia wizji lokalnej”, który zostanie sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Protokół będzie podstawą weryfikacji złożonych ofert – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |