m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-30 , 13:57:59
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Pytlak
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 397 39 18
- emailmpytlak@zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Pytlak
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 397 39 18
- emailmpytlak@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal28
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal28
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa sieci gazowej w związku z budową ul. Piastów Śląskich w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienie są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci gazowej w związku z budową ulicy Piastów Śląskich w Warszawie, a także wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.12.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 10:30, Siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |