m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-04-30 , 16:08:55
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Borycka-Grabia
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(0-22) 443 44 80
- emailm.borycka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Pastoła
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal227
- telefon(0-22)4434380
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w Warszawie do nowo rozbudowanej części placówki
Opis zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w Warszawie do nowo rozbudowanej części placówki
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ud-wlochy.waw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w Warszawie do nowo rozbudowanej części placówki
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a39e588-a8b9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045095/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 15:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001123/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla wykonawców, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz jest udostępniona na platformie zakupowej zamawiającego. Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje dotyczące przedmiotowego postępowania: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4) Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami udostępnianym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl (zwanym dalej Systemem)Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie, zgodnie z poniższą kolejnością. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.Pozostałą nie wskazaną wyżej w ppkt. 3) korespondencję i wymienioną niżej w pkt. 12 (wyjaśnienia treści SWZ) należy przekazywać drogą mailową na adres wlochy.wzp@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy. Zamawiający informuje, iż wielkość pojedynczego pliku przekazywanego za pomocą poczty elektronicznej, ze względu na jej ograniczenia, nie może przekraczać 10 Mb. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.5) Zamawiający w poniższej tabeli wskazuje informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67 ustawy:Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy;• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLencKodowanie i czas odbioru danych:• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.Pozostałe informacje dotyczące systemu (opis, wymagania) zostały zawarte w SWZ w cz. I pkt. 11.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w cz. VII pkt. 2.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w cz. VII pkt. 2.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN 7/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 254132,17 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w Warszawie do nowo rozbudowanej części placówki.Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w Warszawie tj.:Ławki szkolne, krzesła szkolne, biurka dla nauczycieli, krzesła biurowe, regały, tablice tryptyk białe, szafy, biurka komputerowe, szafy z roletą, stoły konferencyjne, ławki gimnastyczne, komody, szafy typu wózek na 20 laptopów, ławki do szatni jednostronne z siedziskiem i półką na buty, wieszaki.Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać jednolitą kolorystykę w danej kategorii.1) Sposób wykonania i szczegółowy zakres dostaw określa projekt umowy wraz z załącznikami:a) Formularz „Zestawienie przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do Umowy b) „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – załącznik nr 2 do UmowyZamawiający informuje, iż: - nie ma obowiązku przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 Prawa zamówień publicznych)Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia, osób na podstawie stosunku pracy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30195900-1 - Tablice do pisania i tablice magnetyczne
37442400-8 - Ławeczki lub stojaki z ciężarkami
39112000-0 - Krzesła
39121000-6 - Biurka i stoły
39136000-4 - Wieszaki na odzież
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7. Zasady składania ofert w rozumieniu przepisów przez podmioty występujące wspólnie:1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;- precyzować zakres umocowania; - wskazywać pełnomocnika;- wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.Zasady sporządzenia i załączenia pełnomocnictwa do oferty zostały opisane w SWZ cz. III pkt. 3 ppkt. 3.1. 7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej m.in. współpracę, płatności tych podmiotów, np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wszelkie zmiany umowy niezgodne z art. 454 PZP i art. 455 PZP podlegają unieważnieniu.2. Wszelkie zmiany warunków umowy oraz oświadczenia jej dotyczące pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej3. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z niniejszej Umowy, uznaje się za doręczoną.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja prowadzonego postępowania i jej zmiany to: https://zamowienia.um.warszawa.pl oraz http://www.ud-wlochy.waw.pl


UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem http://www.ud-wlochy.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)39.16.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.15.00.00-8
30.19.59.00-1
39.12.10.00-6
39.11.20.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu;b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:- zdolności technicznej lub zawodowej.2)Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków 1) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – -w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: jedno zamówienie o wartości brutto minimum 150 000,00 zł, polegające na dostawie i montażu mebli biurowych i/lub szkolnych w: przedszkolach lub szkołach lub placówkach oświatowych. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)a. musi spełnić co najmniej jeden wykonawca.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W postępowaniu zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.3. SKŁADANE W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz b) załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wykaz dostaw należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3.2. SKŁADANE Z OFERTĄ W SYSTEMIE – NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ, O KTÓREJ MOWA W SWZ CZ. I PKT. 11:a) Formularz oferty – zdefiniowany w systemie na platformie zakupowej– zakres danych do wypełnienia przez wykonawcę do pobrania z systemu – określony w SWZ cz. IV oraz SWZ cz. V pkt. 3. b) Wypełniony i podpisany formularz uzupełniający do oferty zawierający w treści oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.c) Wypełniony i podpisany Formularz „Zestawienie przedmiotu zamówienia” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy.d) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ), e) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ),f) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:– oświadczeń, o których mowa w lit. d) i e) dotyczących każdego Podmiotu, – zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:– oświadczeń, o których mowa w lit. d) i e) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ), h) ewentualnie pełnomocnictwo(-a) – w postaci pliku, i) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, wykonawca musi załączyć dowody, o których mowa w SWZ cz. VII pkt. 1 ppkt. 5) SWZ.j) w postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie gwarancji jakości40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 10:15, Otwarcie ofert nastąpi w systemie, w dniu upływu terminu składania ofert - adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |