m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-04 , 11:11:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Sajdak
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 443 62 07
- emailjsajdak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWiesław Gińko
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal305
- telefon(0-22) 443-61-62
- emailwginko@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. "Interaktywnie zintegrowani" nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. "Interaktywnie zintegrowani" nr RPMA.10.01.01-14-b880/18. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursus m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)30.21.31.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.62.40.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający wymaga, aby
wykonawca, wykazał, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat od dnia w którym upływa terminu
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem lub serwerów z oprogramowaniem o wartości dostawy nie
mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia warunek określony w pkt Ad.1 d) musi być spełniony przez co najmniej
jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów
musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).Zamawiający dokona oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o
oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a)
SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego –
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045299/01 z dnia 2021-05-04
2021-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeśli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego
załącznik nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zestawienie oferowanych urządzeń wypełnione zgodnie z formularzem – stanowiącym
załącznik nr 1.1. do OPZ;2. Karta katalogowa urządzenia lub oświadczenie producenta lub
oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta, że produkt spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego;3. Potwierdzenie wydajności procesora (źródło testów
PassMark CPU Mark, dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);4. Wydruk raportu z oprogramowania testującego,
potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark 2014 Performance Test w kategorii Battery
Life.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych proporcjonalnych do przedmiotu
zamówienia i związanych z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złożył
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środkówdowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitytej
Polskiej, składają;1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz
109 ust. 1 pkt 7 ustawyPZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentemzwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowm lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2) do
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przepisyRozporządzenia Ministra Rozwoju, Przacy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku
stosuje się odpowiednio. 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z
wytycznymi w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045299/01 z dnia 2021-05-04
2021-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;1) Oświadczenie
wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania. b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie
potwierdzeniaaktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania.2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.3) Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany w umowie (§ 7)1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z
zapisami zawartymi w art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)2. Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania następujących zmian umowy w związku z okolicznościami niezawinionymi przez
Sprzedawcę ani osobami, którymi się posługiwał przy wykonaniu Przedmiotu umowy, z
wyłączeniem zmian dotyczących Przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:a. zmiany
przepisów prawa mających zastosowanie przy wykonaniu umowy;b. zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy za odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia Sprzedawcy, jeżeli wystąpią
uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie
przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,c. poprawy jakości lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu objętego przedmiotem zamówienia lub zmiany
technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz klasy
bezpieczeństwa – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji
zaoferowanego przez Sprzedawcę Przedmiotu umowy, pojawienia się na rynku urządzeń
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują
zwiększenia ceny ofertowejd. co do zmiany terminu okresu trwania gwarancji jakości, gdy po
podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;e. terminu
oddania Przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy,
w szczególności takich, jak:a) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy w
tym sytuacje kryzysowe , tj. okoliczności związane z wystąpieniem COVID- zgodnie z ustawą z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045299/01 z dnia 2021-05-04
2021-05-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz., 374 ze zm.).f. Sprzedawca zobowiązuje się do
niezwłocznego informowania Zamawiającego w przypadku stwierdzenia, że okoliczności
związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji jakości40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-13, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt "Interaktywnie zintegrowani" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |