m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-04 , 11:23:52
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mailsekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://zlobki.waw.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Wioletta Błaszczak
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 277 52 95
- emailwblaszczak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Golec
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokalI piętro
- telefon(0-22)5652340
- emailagolec@zlobki.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
Adres, na który należy przesyłać ofertyZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty zamówienia, w szczególności Program Funkcjonalno - Użytkowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawŻłobek nr 48 ul. Czerwona Droga 6 w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)45.11.10.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.11.27.10-5
45.11.27.23-9
71.22.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-08-27
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wszelkie informacje dot. sytuacji wykonawcy
oraz informacje i formalności niezbędne do oceny,
czy spełnia on minimalne wymogi
ekonomiczne, finansowe i techniczne zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, opublikowanej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/114a6cd6-5fcb-44e6-9ef9-d6748f35bb89
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja jakości20 %
Wstępna koncepcja architektoniczna Wykonawcy20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zlobki.waw.pl/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-16
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-18, 12:00, Zespół Żłobków m.st. Warszawy
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |