m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-04 , 13:54:22
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jabłońska
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 558 93 27
- emaili.jablonska@zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Miernik
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal36
- telefon(0-22) 22 55-89-430
- emailj.miernik@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa 2 879 sztuk nowych słupów oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowych – część 1
Dostawa 803 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 2
Dostawa 279 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 3
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie inwestycji pn.: Dostawa 2 879 sztuk nowych słupów oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowych – część 1
Dostawa 803 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 2
Dostawa 279 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 3
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.92.85.10-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Dostawa 2 879 sztuk nowych słupów oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowych – część 1 100000,004 miesiacecena: 60%Wydłużenie terminu gwarancji : 30%Skrócenie terminu dostawy Etapu I : 5%Sposób mocowania słupa do fundamentu : 5%
2Dostawa 803 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 2 30000,004 miesiącecena: 60%Wydłużenie terminu gwarancji : 30%Skrócenie terminu dostawy Etapu I : 5%Sposób mocowania słupa do : 5%
3Dostawa 279 sztuk nowych słupów oświetleniowych – część 314000,003 miesiącecena: 60%Wydłużenie terminu gwarancji: 35%Sposób mocowania słupa do fundamentu : 5%
Razem 144000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium144000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest większa od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Ustawy Pzp w odniesieniu do usług.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

a) Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:
część 1- 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy 00/100 złotych);
część 2- 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych)
część 3 – 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)
b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
część 1- 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 00/100 złotych);
część 2 – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych)
część 3- 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje)następujące zamówienia:
Część 1:
Dostawy słupów oświetlenia ulicznego na sumaryczną liczbę co najmniej 5 000 sztuk.

Część 2:
Dostawy słupów oświetlenia ulicznego na sumaryczną liczbę co najmniej 1 000 sztuk.

Część 3:
Dostawy słupów oświetlenia ulicznego na sumaryczną liczbę co najmniej 500 sztuk

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy spełnić sumarycznie warunki ustalone dla każdej z części.
1.3. Przez oświetlenie uliczne lub zewnętrzne Zamawiający rozumie oświetlenie dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, parkingów zewnętrznych lub placów, realizowanych przy użyciu urządzeń i elementów oświetleniowych. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp.

2. Opis sposobu przygotowania ofert – zgodnie z zapisami SWZ, w tym:
2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl .

2.3. Do oferty należy dołączyć m.in.:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ", a następnie złożonego wraz z plikami stanowiącymi ofertę. JEDZ został przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl. JEDZ stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 6 właściwy dla danej części) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ,
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
6. Wymagane oświadczenie (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

2.4. JEDZ oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień w tym wskazanych w punkcie 2.5.). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
2.5.1. Wymagane oświadczenie (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego), w postaci elektronicznej a następnie złożyć wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –
3.1.1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
3.1.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia);
3.1.3. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 2 do SIWZ („Doświadczenie Wykonawcy”). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.1.4. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług/kontrolę jakości/kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 3 do SWZ;

3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
3.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3.2.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ
3.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3.2.4 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 Ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
3.2.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia;
3.2.6. dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby , na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 3.2.1. – 3.2.4. SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby.

4. Zmiana Umowy
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w formie aneksu do Umowy, dotyczące wartości Umowy, terminu realizacji Umowy, terminów kamieni milowych określonych w Harmonogramie Dostaw Słupów, sposobu rozliczeń Umowy, terminu rozliczeń Umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) w odniesieniu do terminu realizacji Umowy oraz terminów kamieni milowych określonych w Harmonogramie Dostaw Słupów, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie
b. w następstwie wykraczających poza terminy określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) procedur administracyjnych
c. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Dostawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert
d. wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy
e. wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Dostawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
f. konieczność uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w OPZ (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Dostawcy wynikających z Umowy;
g. zmiany OPZ lub obowiązków Dostawcy wynikających z Umowy, w trakcie realizacji Umowy, co nastąpiło na podstawie pkt 3 poniżej, co uniemożliwia realizację przez Dostawcę obowiązków wynikających z Umowy;
h. podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta w trakcie realizacji dostawy, skutkującej koniecznością wstrzymania realizacji dostawy;
i. z powodu siły wyższej rozumianej jako epidemie, pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec
- w takim przypadku termin wykonania Umowy bądź terminy kamieni milowych mogą ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy bądź terminy kamieni milowych określonych w Harmonogramie Dostaw Słupów, to jest uniemożliwiły Dostawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy
2) w odniesieniu do sposobu rozliczeń Umowy, terminu rozliczeń Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację Umowy
b. zmiany OPZ lub obowiązków Dostawcy wynikających z Umowy, co nastąpiło na podstawie pkt 3 poniżej;
c. zmiany terminu realizacji na podstawie pkt 1
- odpowiednio do tego jak okoliczności te mają wpływ na sposób rozliczeń Umowy lub termin rozliczeń Umowy
3) w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację Umowy;
b. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy;
c. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć;
d. modyfikacji technicznych parametrów dostarczanego Przedmiotu Umowy – pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu; zmiana Umowy będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić do zastosowania materiałów o jakości niższej niż wymagana na podstawie Umowy lub zmiana połączona byłaby z roszczeniem Dostawcy o zwiększenie wynagrodzenia przekraczające 10% wartości Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy
- odpowiednio do tego, jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadku w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany Umowy również w następujących przypadkach:
1) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu);
2) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu)
3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Dostawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Dostawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Dostawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Dostawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu);
4) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się przyczynić do obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed zmianą.
3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 5 niniejszego paragrafu, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Dostawcy, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 20 % Wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.
5. Dopuszczalne są zmiany gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, ust. 1 pkt 3-4 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1) Pzp.
6. O ile inaczej nie wskazano w Umowie, warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany Umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany Umowy będzie załącznikiem do aneksu do Umowy.
7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Dostawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

część 1 i część 2
1. Cena 60 %
2. Wydłużenie terminu gwarancji 30 %
3. Skrócenie terminu dostawy Etapu I 5 %
4. Sposób mocowania słupa do fundamentu 5 %
Część 3:
1. Cena 60 %
2. Wydłużenie terminu gwarancji 35 %
3. Sposób mocowania słupa do fundamentu 5 %

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-08
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-08 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-08, 10:30, https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |