m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-04 , 15:56:32
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup usług wsparcia systemu ADC F5
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług wsparcia systemu ADC F5 polegający na dostarczeniu i przekazaniu na rzecz zamawiającego wieczystych licencji użytkowych, subskrypcji licencji użytkowych i dostępowych, a także usługa szkoleń, warsztatów oraz serwisu gwarancyjnego i wsparcia przez 24 miesiące.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Świadczenie objęte przedmiotem zamówienia nie spełnia przesłanek do uznania go za świadczenie wymagające umowy o pracę
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)72.25.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału:
III.1.1) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zakup usług wsparcia systemu ADC F5: Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawcę, który wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada certyfikaty 201, 301a, 301b, 302, 303, 304 i 401 z nomenklatury producenta systemu. Zamawiający zweryfikuje spełnianie powyższego warunku u producenta systemu na etapie badania ofert III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
III.3. Informacje dodatkowe:
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ; c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie: — oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego podmiotu, — zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, • sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie: — oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, — oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
e) załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia wraz z ofertą podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
f) załączenie do oferty innych oświadczeń lub dokumentów: — w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, — w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w 19 SWZ.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie zamawiającego mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej. 2.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: w niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia „na wezwanie” podmiotowych środków dowodowych;
2.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem; b) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: — informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego podmiotu; c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: — informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego wykonawcy; d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ. 3. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać również pod adresem (http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php). 4. Wykonawca zagraniczny Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych wymienionych w 14.3.2 lit. a SWZ, składa informacje określone w par. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
5. Wadium przetargowe Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70304
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-01 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-29
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-01, 11:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |