m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-05 , 09:10:51
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Rybak
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
- telefon(0-22) 656-62-59
- emailanna.rybak@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Hirszler
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1608
- telefon(0-22) 656-7696
- emailmaciej.hirszler@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont schodów zewnętrznych Narodowego Muzeum Techniki (NMT) i informacji turystycznej (IT) oraz baz kolumn zewnętrznych wejścia głównego do NMT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie schodów zewnętrznych Narodowego Muzeum Techniki i punktu Informacji Turystycznej oraz baz kolumn zewnętrznych wejścia głównego do Narodowego Muzeum Techniki w budynku PKiN w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania4 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3600,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
● posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 300 000 zł brutto,
oraz
● posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki spełni jeden z Wykonawców samodzielnie lub Wykonawcy wykażą łącznie spełnienie przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie zrealizował łącznie co najmniej 2 umowy, których przedmiotem były roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków nieruchomych obejmujące odtworzenie lub renowację tarasów, balustrad, schodów lub kamiennych elewacji na podstawie projektu budowlanego lub programu prac konserwatorskich, które zostały odebrane ze skutkiem pozytywnym, o wartości nie niższej niż 250 000 zł netto każda. Zamawiający uzna spełnienie warunku jedynie w sytuacji przedstawienia dokumentów poświadczających wykonanie i odbiór prac bez zastrzeżeń;
b)dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie następujące wymagania:
●posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami oraz
● przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.1446 z późn. zm.)oraz
●jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016, poz. 1725).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganiom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 r. poz. 65).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Przedłużenie okresu gwarancji30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://pkin.pl/zamowienia-publiczne/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-13
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 13:00, PKIN, Pl. Defiad 1, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |