m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-05 , 11:26:07
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Magdziarz
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22)4436098
- emailimagdziarz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Weikum
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal211
- telefon(0-22)443-61-75
- emailmweikum@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”.
Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.7.2021.IMA
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18”. Zakres prac obejmował będzie między innymi: roboty na zewnątrz budynku:
wykonanie izolacji pionowej, wykonanie drenażu i opaski wokół budynku oraz remont balkonów, remont dachu i docieplenie poddasza, remont daszku nad wejściem, remont instalacji odgromowej; prace wewnątrz budynku: wymiana okien, (prace w piwnicy): rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł, rozebranie ścianek działowych, wykucie z muru ościeżnic, rozebranie nadproży, obsadzenie ościeżnic, uporządkowanie piwnicy, odbicie tynków wewnętrznych, odgrzybienie powierzchni ścian, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, montaż wpustów żeliwnych piwnicznych, wykonanie schodka betonowego. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót zawarte są w załączonych dokumentach. 2. Kody CPV i ich nazwy:45320000-6 Roboty izolacyjne45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków45312310-3
Instalacja odgromowaOgólna charakterystyka budynku:Budynek usytuowany przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie na działce ewidencyjnej nr 113/2 z obrębu 2-11-01. Przedmiotowy budynek jest wolnostojący mieszkalny wielorodzinny i posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną w postaci piwnic. Wejście do budynku znajduje się od strony północno-zachodniej z terenu wewnętrznego działki. Wewnętrzną komunikację pomiędzy poszczególnymi piętrami zapewnia klatka schodowa. Na kondygnacjach parteru i pięter znajdują się lokale mieszkalne. Budynek jest podpiwniczony, gdzie w części piwnicznej znajdują się pomieszczenia komórek lokatorskich, pomieszczenie przyłącza wody i pomieszczenie administracyjne. Piwnica usytuowana jest częściowo pod ziemią a częściowo nad terenem przyległym do budynku.
Poziom parteru znajduje się ok. 90 cm powyżej poziomu przyległego terenu do budynku.
Wejście do budynku usytuowane jest na poziomie terenu. Budynek stanowi własność m. st. Warszawy i ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zakres prac określają niżej wymienione dokumenty:1) Przedmiar robót – roboty na budynku dotyczące termomodernizacji budynku przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie w
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, opracowany przez firmę Centrum Rzeczoznawstwa
Budowlanego Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Obozowej 82A lok. 19, 01-434 Warszawa, dnia 25.02.2021 r. 2) Przedmiar robót - roboty w terenie (poza bryłą budynku) dotyczący termomodernizacji budynku przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie w Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy, opracowany przez firmę Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obozowej 82A lok. 19, 01-434 Warszawa, dnia 26.02.2021 r. 3) Projekt budowlano - wykonawczy – termomodernizacji budynku przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w zakresie „ocieplenia elewacji wraz z naprawą tynków, poddasza nieużytkowego, wymianą okien na strychu, klatce schodowej i w piwnicach oraz wykonaniem drenażu opaskowego, izolacji ścian piwnicznych i fundamentów, remontem dachu i obróbek blacharskich wraz z uwzględnieniem zagospodarowania wód z dachu obiektu, remontem balkonów” opracowany przez firmę Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obozowej 82A lok. 19, 01-434 Warszawa, dnia 20 września 2018 r. i zaktualizowany na dzień 05.08.2020 r. 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – „Termomodernizacji budynku przy ul. Regulskiej 18 w Warszawie w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy” opracowana przez Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obozowej 82A lok. 19, 01-434 Warszawa, w lutym 2021 roku.5. Zakres planowanych prac obejmuje między innymi:Roboty na zewnątrz budynku:• Wykonanie izolacji pionowej: rozebranie opaski wokół budynku, rozebranie obróbek blacharskich stolarki okiennej, skucie tynków na elewacji budynku, odbicie tynków zewnętrznych na ościeżnicach okien i drzwi, wykonanie wykopu dookoła budynku do poziomu fundamentów, przygotowanie podłoża – oczyszczenie powierzchni muru, gruntowanie podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie izolacji termicznej na ścianach fundamentowych, izolacje pionowe ścian fundamentowych i folii kubełkowej, wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych,• wykonanie drenażu i opaski wokół budynku: wykonanie wykopów, podłoża z materiałów sypkich, podsypki filtrującej, ułożenie geowłókniny, drenażu z rur, wykonanie studzienek kanalizacyjnych, zasypywanie wykopów pod drenaż, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, obrzeża betonowego, ścieżki z elementów betonowych. • Remont balkonów: skucie tynków ze spodów balkonów, rozbiórka elementów konstrukcji balkonów, czyszczenie ręczne elementów stalowych, zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją, czyszczenie ręczne powierzchni betonowej balkonu, wykonanie wykończenia płyty balkonu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych, nałożenie szlamu uszczelniającego, izolacja szczelin dylatacyjnych, wykonanie obróbek blacharskich okapowych, czyszczenie z rdzy balustrad, odtłuszczanie konstrukcji kratowych, malowanie krat i balustrad,• Remont dachu i docieplenie poddasza: rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nadającej się do użytku, rozebranie obróbek blacharskich okapów, kominów itp., odbicie tynków z kominów, rozbiórka pokrycia z papy, rozebranie uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, deskowanie połaci dachowych, impregnacja grzybobójczej elementów więźby dachowej oraz desek i płyt, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich okapów, kominów, okien itp., ocieplenia poddasza, ułożenie paroizolacji, położenie okładzin, malowanie farbami, wykonanie tynków na kominach,• Remont daszku nad wejściem: skucie tynku ze spodu daszka, rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku, rozebranie obróbek blacharskich z daszka, wykonanie izolacji,• Wykonanie prac na elewacji: wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych, montaż drzwi aluminiowych, demontaż i montaż okien drewnianych - odtworzeniowo zgodnie ze stanem istniejącym i dokumentacją projektową, demontaż i montaż drzwi balkonowych drewnianych– odtworzeniowo zgodnie ze stanem istniejącym i dokumentacją projektową, rozebranie parapetów okiennych, wykonanie izolacji termicznej, demontaż i montaż skrzynki gazowej, • Remont instalacji odgromowej: montaż uziomu powierzchniowego w wykopie, montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej, montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynku, montaż złączy do rynny okapowej na dachu, montaż osłon, montaż złączy kontrolnych, wsporników naciągowych na dachu. Prace wewnątrz budynku:• Prace w piwnicy: rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł, rozebranie ścianek działowych, wykucie z muru ościeżnic, rozebranie nadproży, obsadzenie ościeżnic, uporządkowanie piwnicy, odbicie tynków wewnętrznych, odgrzybienie powierzchni ścian, wykonanie tynków, malowanie farbami, ułożenie nadproży prefabrykowanych, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, montaż wpustów żeliwnych piwnicznych, wykonanie schodka
betonowego, transport gruzu.6. Sposób realizacji zamówienia.Zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, ustawą - Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Prace muszą być wykonywane według powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności i bezpieczeństwa.Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użytku.Roboty winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków.W związku z ogłoszonym stanem epidemii
Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania wytycznych i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Przed wprowadzeniem na budowę Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w terminie do 7 dni pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzenia robót, której koszt sporządzenia winien skalkulować w cenie oferty. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac wynikających z zaleceń przedmiotowej opinii, nastąpi zwiększenie zakresu planowanych prac zgodnie z uregulowaniami zawartymi we wzorze umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawbudynek mieszkalny przy ul. Regulskiej 18 na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)45.32.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.24.40-8
45.26.00.00-7
45.31.23.10-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania5 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi spełniają niżej określone wymagania:- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:- warunek określony w pkt Ad. 1) musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),- warunek określony w pkt Ad. 2) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się odpowiednio. 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wymagane wadium w wysokości 4 800,00 zł ( cztery tysiące osiemset złotych)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności w następujących przypadkach:1) zmiany w przepisach prawa;2) zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, w tym tzw. „siły wyższej”, a skutkujących – bezpośrednio lub pośrednio – znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny.3. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego przyczyny leżą poza kontrolą danej Strony, są nagłe i zewnętrzne, w tym między innymi takie przyczyny jak: wojna, embargo, akty normatywne lub decyzje administracji państwowej, zdarzenia losowe, powódź, pożar, strajki, epidemie lub pandemie chorób. Wystąpienie siły wyższej rozpatrywane będzie tak w skali kraju, jak w skali poszczególnych jednostek administracyjnych kraju, na których wystąpiły opisane wyżej zjawiska.4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienie, o którym mowa należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa powyżej.5. Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące:1) terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających z opóźnienia Wykonawcy, w szczególności:a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron lub zmiany w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 na wniosek Zamawiającego lub w następstwie zdarzeń związanych z wystąpieniem w/w siły wyższej,b) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,c) konieczności zwiększenia zakresu robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;d) wystąpienia robót zamiennych.e) konieczności realizacji zaleceń wynikających z opinii ornitologicznej.2) zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:a) wystąpienia robót zamiennych z powodu uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są:pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, - koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 2,- w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów lub rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,- koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. Pozostałe zmiany umowy przewidziano w § 14 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.95 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały(G)40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-10
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursuhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-07-09
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-10, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |