m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-05 , 12:37:02
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Krukar
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111C
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailm.krukar@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa źródeł światła 2021
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa źródeł światła zgodnie z wykazem wskazanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)31.51.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 31.51.40.00-2
31.53.10.00-7
31.53.29.20-9
31.53.11.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).5.2 Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWP);2) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: odpis lub informacja z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt 5.4 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument;3) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający wymaga podpisywania ofert, oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (podpisu osobistego) lub profilu zaufanego. 2. Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: WP.25.00065.2021.S.W.MAKR. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się w korespondencji na wskazany numer. 3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100). 4. Termin związania ofertą wynosi 90 dni i upływa z dniem wskazanym w pkt. 8 SIWP. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 10.1 SIWP. 6. Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 139 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 7.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 8. Zamawiający ustala jedno kryterium oceny ofert ,,Cena wykonania Przedmiotu zamówienia""
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-20, 13:00, Warszawa, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |