m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-05 , 13:37:14
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Krukar
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111C
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailm.krukar@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i budowa systemu ochrony obwodowej STP Kabaty
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Systemu Ochrony Obwodowej, zwanej dalej systemem „SOO”, na terenie Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty, jako platformy monitorującej i zarządzającej systemami bezpieczeństwa obiektu STP Kabaty.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zaprojektowane i wybudowane rozwiązania oraz urządzenia i systemy oraz świadczenie w okresie budowy usług nadzoru autorskiego. Ponadto w okresie gwarancji Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonywanie wszystkich przeglądów, oględzin, sprawdzeń, konserwacji, napraw oraz usuwanie usterek systemu SOO.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są one znane na etapie składania oferty.

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w art. 7 ust. 3 Zasad udzielania zamówień publicznych w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. w zw. z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. Przed przystąpieniem do wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani będą złożyć wypełnione oświadczenie o poufności zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWP.Z uwagi na panującą w kraju pandemię wirusa COVID-19 oraz ograniczenia w spotkaniach zbiorowych zaleca się, aby na wizję lokalną została wytypowana jedna osoba od danego Wykonawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)71.32.10.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1
45.31.21.00-9
45.31.43.20-0
51.61.20.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania17 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium24000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 2), jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zawodowej, potwierdzające zdolność Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) posiada ważną przez cały okres realizacji zamówienia koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,2) posiada zdolność do ochrony informacji niejawnej do klauzuli Poufne - w zakresie przechowywania i przetwarzania informacji, w tym Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne", określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, opracowaną zgodnie z art. 43 ust 5 ustawy z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1167 ze zm.).
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzające zdolność Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:-co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu oraz modernizacji / budowie lub przebudowie systemów ochrony technicznej o wartości umowy nie mniejszej niż 1.600.000,00 zł netto, obejmującej swoim zakresem instalację systemu ochrony obwodowej,-co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu platformy integrującej systemu ochrony technicznej o wartości umowy nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto.
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, z uprawnieniami kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą:-zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,-dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalowania lub projektowania systemów alarmowych zgodnych z NO-04-A00 Systemy alarmowe,-aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego,-aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru,-ważne przez cały okres realizacji zamówienia poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”,-aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego:-zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,-dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalowania lub projektowania systemów alarmowych zgodnych z NO-04-A00 Systemy alarmowe,-aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego,-aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru,-ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”,-aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, wydanym na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
4)dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniającymi do projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.


1. Postępowanie oznaczone jest nr WP.25.00046.2021.S.I.MAKR. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się w korespondencji na wskazany numer. 2. Dokumenty postepowania dostępne są na platformie zakupowej Zamawiającego: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet 3. Zamawiający wymaga podpisywania ofert, oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw za pomocą: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub e-dowodu (podpisu osobistego) lub profilu zaufanego.4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł 00/100). 5. Termin związania ofertą wynosi 90 dni i upływa z dniem wskazanym w pkt. 8 SIWP. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 10.1 SIWP. 7. Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 139 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 8.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Przedłużenie okresu rękojmi na wykonany Przedmiot Zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-23 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-23, 13:00, Warszawa, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |