m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-05 , 14:48:42
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Poliszkiewicz
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443 76 17
- emailppoliszkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Bilska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 4437667
- emaila.bilska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i budowę „Lazurowej Wyspy” - ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położonego w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej.
Opis zamówienia
Zaprojektowanie i budowę „Lazurowej Wyspy” - ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położonego w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

1320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45112000-5 Zieleń
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Bemowo
Główny przedmiot (CPV)13.20.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.91-4
43.32.50.00-7
45.22.38.00-4
45.11.20.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XIV ust. 5
3. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data
i godzina);
2) dla wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna - złożenie razem
z ofertą na platformie zakupowej Zamawiającego (data i godzina).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
5. Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach
(w zależności od wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy, nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 319,836 i 1572), zwanej dalej PARP.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie:
1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy;
2) nie zawierały postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta/Poręczyciela;
3) jednoznacznie wskazywały podmiot, który złożył ofertę.
Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji).
9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
10. Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie oraz z zachowaniem postanowień ust. 6-9 niniejszego Rozdziału, należy wnosić za pośrednictwem platformy https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet.
VII. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) wykonał w sposób należyty:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną pracę projektową, obejmującą swoim zakresem projekt budowy1) placu zabaw o powierzchni minimum 250 m2,

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę1) placu zabaw o powierzchni minimum 250 m2.

1) zgodnie z art. 3 ust. 6) ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1202
ze zm.).
Zamawiający uzna także, że warunki, o których jest mowa w pkt 1) lit. a)
oraz lit. b), zostaną spełnione jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dokumentację projektową, o której mowa w pkt 1) lit. a) i zrealizował na jej podstawie roboty budowlane, o których mowa w pkt 1) lit. b) w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) na roboty budowlane typu „zaprojektuj i wybuduj”.
UWAGA: Wykonawca wykazujący swoje zdolności oraz doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie
w granicach wykonania prac przez dany podmiot.
2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj.
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) konstrukcyjno-budowlanej.

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm) konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przez tą samą osobę. Zamawiający dopuszcza uprawnienia w ograniczonym zakresie.

3. Wykonawca wykazujący swoje zdolności oraz doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie
w granicach wykonania prac przez dany podmiot.
4. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane doświadczenie zawodowe (co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie zawodowe w realizacji jednej roboty budowlanej, o której mowa w ust. 2).
5. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
6. Warunek udziału w postępowaniu ma na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku określonego w SWZ metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
10. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie co najmniej:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności w zakresie doświadczenia, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
12. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.
13. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe.
14. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
15. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SWZ metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH.
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie składa się zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego:

a) wykazu usług o których mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt 1a SWZ wykonanych - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca w ww. wykazie poda przedmiot usług, powierzchnię, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane

b)Wykazu robót budowlanych o których mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt 1b SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane - sporządzony na załączniku Nr 8 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww. dowodów – oświadczenie wykonawcy.

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawień i doświadczenia niezbędnych
do wykonania zamówienia (opisanych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6
do SIWZ).

5. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 oraz 6 i art.. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy- wg załącznika nr 6 do SWZ.
7. W zakresie nieuregulowanym powyżej, w tym w szczególności formę oświadczeń i dokumentów oraz zasady składania oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
8. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w oświadczeniach w innych walutach niż Polski Złoty (PLN) muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji na roboty budowlane40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-24, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem w organie architektoniczno-budowlanym z upoważnienia Zamawiającego - w terminie do 3 miesięcy od zawarcia Umowy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |