m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPowyżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 07:53:21
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
- adresSkaryszewska 3, 03-802 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 49 70
- faks(0-22)
- e-mailcus@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maria Pańczyk
- adresCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Pańczyk
- adresCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuCentrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” , Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do mieszkań osób niesamodzielnych gorących posiłków. Posiłki będą dostarczane w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, współpracujące z Zamawiającym w tym zakresie, zwane dalej „OPS”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział IV SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)55.52.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 55.32.20.00-3
55.52.12.00-0
55.52.10.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bemowo0,00
2„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka0,00
3„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bielany0,00
4„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Mokotów0,00
5„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota0,00
6„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Praga-Południe0,00
7„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Praga-Północ0,00
8„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Rembertów0,00
9„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Śródmieście0,00
10„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Targówek0,00
11„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ursus0,00
12„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ursynów i Wilanów0,00
13„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wawer0,00
14„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wesoła0,00
15„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy0,00
16„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wola0,00
17„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Żoliborz0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-07-01, data zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - wykonywał) należycie co najmniej
Jedną usługę lub maksymalnie trzy usługi polegające na przygotowaniu gorących posiłków, o wartości nie mniejszej lub - w przypadku 2 lub 3 usług – o łącznej wartości nie mniej niż:
− dla części nr 1 – 38 632 zł brutto,
− dla części nr 2 – 15 453 zł brutto,
− dla części nr 3 – 149 927 zł brutto,
− dla części nr 4 – 234 365 zł brutto,
− dla części nr 5 – 113 687 zł brutto,
− dla części nr 6 – 224 983 zł brutto,
− dla części nr 7 – 63 282 zł brutto,
− dla części nr 8 – 24 835 zł brutto,
− dla części nr 9 – 215 417 zł brutto,
− dla części nr 10 – 92 716 zł brutto,
− dla części nr 11 – 34 401 zł brutto,
− dla części nr 12 – 83 518 zł brutto,
− dla części nr 13 – 86 277 zł brutto,
− dla części nr 14 – 5 151 zł brutto,
− dla części nr 15 – 27 594 zł brutto,
− dla części nr 16 – 281 275 zł brutto,
− dla części nr 17 – 130 980 zł brutto.
Jeżeli usługa lub usługi są w trakcie wykonywania, to część tej zrealizowanej usług/i na dzień składania ofert musi/muszą mieć wartość nie mniejszą niż wartość określona dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części, warunek musi być spełniony dla każdej części z osobna.
Usługa/usługi może/mogą być wykazana/wykazane we wszystkich częściach, jeżeli jej/ich wartość brutto we wskazanym okresie jest równa lub większa sumie usług dla wszystkich części.
Zamawiający informuje, że pod pojęciem „usługi” należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zamawiającego na podstawie odrębnej (pojedynczej) umowy, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości nie mniejszej niż określona w ust. 2 pkt 4. Zamawiający dopuszcza zarówno usługi wykonane jednorazowo, jak i realizowane sukcesywnie.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i ma potwierdzać spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 SWZ).
6.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7.W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Samochody i skutery skierowane do rozwożenia posiłków posiadające napęd elektryczny20 %
Doświadczenie zawodowe10 %
Aspekt społeczny10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2021-05-17, 10:30, Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa", ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ i ma potwierdzać spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 SWZ).
4. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji zawiera SWZ.W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy miniPortal, zwaną dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal
2) poczty elektronicznej: e-mail: cus@um.warszawa.pl ;
— z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
6. Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.
7. Informacje dot. RODO zawiera Rozdział II SWZ.
8. Projekt umowy określony został w załączniku nr 6 do SWZ zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w § 10 umowy.
9.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.
10. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego Platformy miniPortal. Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
11. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
12.Akceptowane będą faktury elektroniczne.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |