m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 07:53:50
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 87 01
- faks(0-22) 325 54 68
- e-mailtargowek.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWiktoria Kopka
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal401
- telefon(0-22)4438684
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa dostarczenia, ustawienia, opróżniania i obsługi technicznej 4 proekologicznych butelkomatów w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Znak sprawy P-13/21
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia, obejmuje: a) Dostarczenie, ustawienie i uruchomienie butelkomatów
proekologicznych,b) Opróżnianie butelkomatów,c) Wykonywanie bieżącej obsługi technicznej
butelkomatów tj. kontrola, serwis i naprawy.Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem
zamówienia oraz wytyczne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określają
następujące dokumenty: a) opis butelkomatów, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ,b) standardy
jakościowe wykonywanych prac oraz warunki techniczne realizacji zamówienia, stanowiące
załącznik nr 6 do SWZ,c) opis lokalizacji butelkomatów, stanowiący załącznik nr 7 do
SWZ.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 95 ust. 1 ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 j.t.) w trakcie realizacji przedmiotu umowy: tj. do
realizacji prac polegających na opróżnianiu butelkomatów.Powyższy warunek zostanie
spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do
realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Wartość zamówienia: 438900,00 PLN
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren dzielnicy Targówek
Główny przedmiot (CPV)90.51.40.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.51.20.00-9
90.51.13.00-5
50.53.20.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawcę, który :
wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednego zamówienia w zakresie
dostarczenia, ustawienia oraz obsługi technicznej urządzenia elektronicznego służącego do
zbierania odpa-dów o wartości minimum 140 000,00 zł brutto.W przypadku zamówienia
wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 140
000,00 zł brutto.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku o którym
mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
ust. 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany
przez Zamawiającego, do złożenia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:1) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu i
dat wykonania oraz podmiotu na rzecz, którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie
z warunkiem określonym w Dziale VI ust. 1 SWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;2)
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.W przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku, gdy
przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie
tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zawartość oferty, oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:1) wypełnienie
zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty;2) załączenie do oferty
oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania - załącznik nr 2 do SWZ;3) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy
stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu –
załącznik nr 3 do SWZ;4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) i 3) dotyczy każdego
podmiotu;5) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) i 3) dotyczących
każdego podmiotu wraz z zobowiązaniem każdego podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej musi potwierdzać,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego zasoby (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniony),b) sposób
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wy-konywaniu
zamówienia,c) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu
zamówienia,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udzia-łu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy
podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia);6) w przypadku, gdy oferta została
podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy, dokument
(np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy;7) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o którym mowa w ust. 6;8) w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jednostek sprzętowych wymienionych w
załączniku nr 4 do umowy na równoważne lub lepsze.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy
mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Przekazanie oferty wymaga do wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w
Systemie dostępnym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na opróżnienie butelkomatów od momentu ich przepełnienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-17 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-15
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-17, 10:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |