m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 08:33:19
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Łatkowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal102
- telefon(0-22) 5326238
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Łatkowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal102
- telefon(0-22) 5326238
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa odbieraków prądu i styków uziemiających wraz z częściami zamiennymi do nich (3 części)

Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbieraków prądu i styków uziemiających wraz z częściami zamiennymi do nich. Opisane poniżej wyroby będą zamontowane w tramwajach typu 105N (i pochodnych), 120N i 120Na i zostały wskazane w katalogach producentów tramwajów, tj. Alstom Konstal S.A. (tramwaje 105N i pochodne),
Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. (tramwaje 120N i 120Na) oraz producenta ww. wyrobów, czyli Stemmann-Technik oraz producenta odbieraków prądu typu 70EC i 120ECI firmy EC Engineering sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
— część nr 1 – dostawa odbieraków prądu typu Fb700,
— część nr 2 – dostawa części zamiennych do odbieraków prądu typu OTK-1, OTK-2, Fb700 oraz styków
uziemiających wraz z częściami zamiennymi do tych styków,
— część nr 3 – dostawa części zamiennych do odbieraków prądu typu 70EC i 120ECI.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa odbieraków prądu typu Fb7007000,00
2Dostawa części zamiennych do odbieraków prądu typu OTK-1, OTK-2, Fb700 oraz styków uziemiających wraz z częściami zamiennymi do tych styków18000,00
3Dostawa części zamiennych do odbieraków prądu typu 70EC i 120ECI5000,00
Razem 30000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2021/S 087-2263903 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia
działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego
standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), dalej „JEDZ”,
w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z
zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z rozdziałem I SWZ;
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp, wymienionych w
sekcji VI.3.
6. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń zostały opisane w rozdziale I SWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp ust.
1, tj.:
1) oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust.
1 pkt 3–6 ustawy Pzp;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (z wyjątkami
określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
5) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 4 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
b) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. a, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:
1) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 1–4 powinny być przedłożone przez każdego wykonawcę.
3. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu platformy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-07 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-07, 12:00, https://tw.ezamawiajacy.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-04-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |