m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 09:24:51
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Kazubek
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 4438465
- emailmkazubek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBeata Kułakowska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal211
- telefon(0-22) 510 33 41 fax 51 03 237
- emailbkulakowska@bialoleka.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ - we zworze umowy (załącznik nr 8) i Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawdzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.31.42-6
45.23.31.41-9
45.23.24.52-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania210 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Modlińska197 1.5.2.) Miejscowość: Warszawa 1.5.3.) Kod pocztowy: 03-122 1.5.4.) Województwo: mazowieckie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mkazubek@um.warszawa.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialoleka.waw.pl/ https://zamowienia.um.warszawa.pl/ 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67c20be7-ad6e-11eb-911f-9ad5f74c2a25 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046988/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 08:49
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046988/01 z dnia 2021-05-06
2021-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002578/12/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.17 Remonty i bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w szczególności pkt 1.7, 6.3, 6.4 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.12.2021.MKA/TP1-Rb 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046988/01 z dnia 2021-05-06
2021-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia I W zakres robót objętych niniejsza umową wchodzi:1. W zakres robót objętych niniejszą umową wchodzi:1.1 na wykonanie profilowania z wałowaniem dróg gminnych o powierzchni ca. 190 tys. m2 (łącznie 572 tys. m2).1.2 remonty nawierzchni dróg gminnych (asfaltowych, brukarskich oraz z kruszywa) wraz z konserwacją odwodnienia w drogach, w tym między innymi.:a) udrożnienie wpustów deszczowych 200 szt.;b) udrożnienie przykanalików deszczowych 200 m;c) udrożnienie studni chłonnych 50 szt.1.3 na wykonanie profilowania z wałowaniem oraz naprawą nawierzchni dróg wewnętrznych o pow.ca. 95 tys. m2 (łącznie 284 tys. m2) i parkingów – o pow. ca. 500 m2.Roboty planowane do wykonania w ramach mechanicznego profilowania z zagęszczeniem nawierzchni dróg zostaną podzielone na 3 (trzy) etapy, to jest na tzw. równanie wiosenne, letnie i jesienne.II. Szczegółowy zakres robót został określony w:1. Wykonawca określa swoją cenę na podstawie dokumentacji załączonej do przetargu w skład której wchodzą:1.1 Przedmiarze robót na „Profilowanie z wałowaniem dróg gminnych” - zał. nr 2a do Umowy1.2 Przedmiarze robót na „Remonty nawierzchni dróg gminnych wraz z konserwacją odwodnienia” - zał. nr 2b do Umowy1.3 Przedmiarze robót na „Profilowanie z wałowaniem wraz z naprawą nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów” - zał. nr 2c do Umowy1.4 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla: „Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie” - zał. nr 3 do UmowyPrzedmiary robót zawierają rzeczywistą ilość robót do wykonania zamówienia.Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu ziemi 4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 45232452-5 - Roboty odwadniające 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, przewidzianego w zapisie ogłoszenia o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 305 ust. 1 ustawy PZP) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych - w ramach przedsięwzięcia opisanego w § 1 ust. 1, 3 umowy, obejmującego utrzymanie i remonty nawierzchni dróg, powierzonych w zarząd Dzielnicy Białołęka, do wartości do 50% zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie udzielone na warunkach proporcjonalnych do wartości i zakresu zamówienia powtórzonego w stosunku do warunków określonych dla zamówienia podstawowego.Krotności wskazanych zamówień mogą przekroczyć krotności określone w zamówieniu podstawowym lecz łącznie nie przekroczą kwoty stanowiącej 50% zamówienia podstawowego. 4.3.) Kryteria oceny ofert
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046988/01 z dnia 2021-05-06
2021-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót w trybie awaryjnym 4.3.6.) Waga: 20,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wiosennego profilowania z zagęszczeniem dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych 4.3.6.) Waga: 20 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali zamówienia o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia, tj.:• dwa zamówienia dot. profilowania z zagęszczeniem dróg o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 100 000 m2 każde, z podaniem wielkości, wartości, daty oraz miejsca wykonania; • przynajmniej jedno zamówienie, dot. robót związanych z konserwacją odwodnienia dróg, o wartości minimum 20 000 zł, z podaniem zakresu i wartości robót, daty oraz miejsca wykonania. Warunek, o którym mowa powyżej musi być udokumentowany jednoznacznie co do zakresu wykonanych robót w wykazie zrealizowanych robót (wg załącznika nr …), tzn. w przypadku ujęcia w wykazie kompleksowych robót w kolumnie: „powierzchnia robót” oraz „wartość zamówienia” należy wyodrębnić w w/w kolumnach: „w tym powierzchnia robót, dot. profilowania z zagęszczeniem….” oraz „wartość robót związanych z remontami odwodnienia dróg….”. Dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.b) że dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami technicznymi potrzebnymi do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:wykaże,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046988/01 z dnia 2021-05-06
2021-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
że posiada co najmniej 2 równiarki i dwa walce do wykonywania profilowania i zagęszczania nawierzchni, które w trakcie realizacji umowy będą równolegle pracowały na dwóch obszarach wskazanych przez Zamawiającego. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: zgodnie z paragrafem 14 wzoru umowy 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak 7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiającego https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 10:30 8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania robót w trybie awaryjnym 20 %
Czas wiosennego profilowania z zagęszczeniem dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych (łącznie20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-26
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/27802/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-26, 10:30, siedziba zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |