m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 10:23:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lidia Cichocka
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon22 443 69 72
- emaillcichocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Wróblewska
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal208
- telefon(0-22)4436871
- emailm.wroblewska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalhttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalhttp://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warszawie i przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie
Opis zamówienia
Część 1 - Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warszawie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach
podstawowych”. Zakres prac obejmuje m.in.:1) prace ziemne;2) montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw zakupionych przez Dyrekcję – 2 szt.3) montaż ławek parkowych;4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej – ok. 109 m2;5)
wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej- ok. 56 m2;6) nasadzenia zieleni niskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1a do SWZ.
Część 2 - Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach”. Zakres prac obejmuje m.in.:1) roboty rozbiórkowe z utylizacją2) roboty ziemne3) budowę nawierzchni z kostki4) montaż urządzeń Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1b do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Wawer
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.22.10-0
45.11.27.23-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warsza-wie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych”.0,0050 dnicena: 60%Okres udzielonej gwarancji : 40%
2Część 2 - Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach”.0,00od 01.07.2021 do 31.08.2021cena: 60%Okres udzielonej gwarancji : 40%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259663

1.3.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.5.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warszawie i przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w Warszawie

2.4.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.5.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002537/03/P

2.6.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.18 Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 264 w Warszawie
1.1.20 Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warszawie

2.7.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.8.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.9.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.3.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.4.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia.um.warszawa.pl

3.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać Wykonawca:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny – MS Windows 7 lub nowsze wersje;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
• Włączona obsługa JavaScript;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego na Platformie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty: pdf, doc, zip. docx, rtf, odt, xls, xlsx, jpg, tiff, rar, zip, 7z, XAdES, PadES
Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
Dopuszczalny format podpisu lektronicznego:
• Do podpisywania ofert składanych za pomocą Platformy oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego;
• W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).
• Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigillum Sign 4, Sigillum Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9

3.6.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych odobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.7.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.8.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.9.2021.LCI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.5.) Liczba części: 2

4.1.6.) Ofertę można składać na wszystkie części


4.1.7.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.8.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Przebudowa placu zabaw na terenie SP nr 86 przy ul. Korynckiej 33 w Warsza-wie w
ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekrea-cyjnej przy szkołach
podstawowych”. Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45000000-7
Roboty budowlane45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby;45233140-2 Roboty
drogowe – podbudowa z kruszyw;45112723‐9 Roboty w zakresie kształtowania placów
zabaw;45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;45112710-5 Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.Zakres prac obejmuje m.in.:1) prace ziemne;2) montaż
urządzeń zabawowych na placu zabaw zakupionych przez Dyrekcję – 2 szt.3) montaż ławek
parkowych;4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej – ok. 109 m2;5)
wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej- ok. 56 m2;6) nasadzenia zieleni
niskiej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1a do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 - Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 147/149 w
Warszawie w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w
przedszkolach”. Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45000000-7 -
Roboty budowlane;45112210-0 – Usunięcie wierzchniej warstwy gleby;45233140-2 – Roboty
drogowe – podbudowa z kruszyw;45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów
zabaw;45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji;45233200-1 – Roboty w
zakresie różnych nawierzchni;45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów
zielonych.Zakres prac obejmuje m.in.:1) roboty rozbiórkowe z utylizacją2) roboty ziemne3)
budowę nawierzchni z kostki4) montaż urządzeńSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiono w załączniku nr 1b do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym
upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie obejmujące:Część 1 Wykonanie budowy,
rozbudowy lub przebudowy placu zabaw, o wartości zadania nie mniejszej niż 50 000 zł
brutto.Część 2 Wykonanie budowy, rozbudowy lub przebudowy placu zabaw, o wartości zadania
nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na
podstawie:• WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt VII.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),• DOWODÓW, o których mowa w pkt VII.3.2
SWZ,złożonych na wezwanie Zamawiającego.Uwaga: Wykonawca wykazując się
doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim
zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.Przez zadanie
rozumie się zawartą umowę.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego –
Oświadczenie składa:• Wykonawca,• każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),•
podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).Dokument/-y należy złożyć: w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
1. WYKAZ ROBÓTbudowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt VI.4 SWZDokument należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistymprzez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.2.
DOWODYokreślające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w punkcie powyżej) zostały wykonane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje;- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;- inne dokumenty – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww.
dokumentów.Dokument/-y należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej, - w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio:-wykonawca, - wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, - podmiot udostępniający zasoby, w zależności od tego, które każdego z nich dotyczą. - notariusz.

5.8.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1. FORMULARZ OFERTOWY Dokument należy złożyć:- w formie elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub - postaci elektronicznej opatrzony podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej. 2. PEŁNOMOCNICTWO lub inny dokument potwierdzający, że oferta została
złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy oferta
jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną
osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy.Dokument należy złożyć (w
jednej z następujących form):• w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,• w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy,• w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa
sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
mocodawcy,• w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci
papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. -3. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM
MOWA W ART. 117 ust. 4 Ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.Dokument należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA
POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH
ZASOBY:1) ZOBOWIĄZANIEpodmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasobyDokument należy złożyć (w
jednej z poniższych form):- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego
zasoby,- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby,- cyfrowego
odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez
Podmiot udostępniający zasoby, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
podmiotu udostępniającego zasoby,- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego
w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.2) OŚWIADCZENIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.Dokument należy
złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby lub, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.3.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.5.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2.
Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w jednej z form określonych w pkt. VII.2.3 SWZ,
musi zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania. 3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. 4.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę za
pośrednictwem Platformy.5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie
wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.6. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań
objętych przedmiotem zamówienia.7. Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w
ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim
wykonawcą części wskazanego zadania.8. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:1.
OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy zał. 42. OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117 ust.
4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy zał. 53. OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego zał. 9Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia
składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
6.6.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.2.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.3.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w treści
projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ

7.4.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.5.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-19
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-24, 12:30, online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |