m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 13:49:57
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Jasińska
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106 (pawilon H)
- telefon(0-22) 569-02-47
- emailzampub2@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa jałowych obłożeń pola operacyjnego dla Szpitala Bielańskiego (ZP-28/2021)
Opis zamówienia
14 pakietów PAKIET 1 - zestaw do zabiegów wykonywanych metodą PCNL
PAKIET 2 - zestaw do kraniotomii,
PAKIET 3 - serwety chłonne,
PAKIET 4 - zestaw do operacji tętnic szyjnych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
PAKIET 5 - zestaw naczyniowy dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
PAKIET 6 - zestaw do PTA dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
PAKIET 7 - zestaw do implantacji stentgraftu dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
PAKIET 8 - akcesoria dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
PAKIET 9 - serwety dla Pracowni Elektrofizjologii,
PAKIET 10 - zestaw do ablacji dla Pracowni Elektrofizjologii,
PAKIET 11 - zestaw do wszczepiania rozruszników dla Pracowni Elektrofizjologii,
PAKIET 12 - zestaw do zabiegów naczyniowych dla Oddziału Neurochirurgii,
PAKIET 13 - zestaw do zabiegów wewnątrznaczyniowych mózgowych dla Oddziału Neurochirurgii,
PAKIET 14 - serwety dla Anestezjologii.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiajacego - Apteka Szpitalna
Główny przedmiot (CPV)33.14.10.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
114 części - jak w swz0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-14 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-14, 11:30, siedziba Zamawiającego, pawilon H, pokój 107
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |