m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 14:34:21
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Dwojak
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal402
- telefon(22) 4435686
- emailwola.zzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Artyszewicz
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, WIR, ul Żelazna 99, 01-017 Warszawa
- lokal19
- telefon(0-22) 443 57 22
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie – numer postępowania: 17/ZP/21
Opis zamówienia
1) Przedmiotem udzielanego zamówienia jest wykonanie nw. robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie, w szczególności:
a) Remont sali gimnastycznej:
- rozebranie istniejącej posadzki z deszczułek dębowych,
- wykonanie izolacji z papy asfaltowej wraz z naprawą podłoża,
- wykonanie posadzki z deszczułek dębowych gr 22 mm, 450x70 mm z wycyklinowaniem i wypolerowaniem,
- montaż cokołów dębowych z wycięciem wentylacyjnym od strony ściany,
- wymiana kratek wentylacyjnych w podłodze sali,
- wytrasowanie i malowanie linii boiskowych farbą poliuretanową,
- trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem nawierzchniowym antypoślizgowym utwardzonym chemicznie przeznaczonym do podłóg sportowych z dodatkowym zagruntowaniem podkładem w systemie lakierowania,
- tapetowanie części ścian tapetą z włókna szklanego,
- malowanie ścian do wys. 3,10 emalią akrylową,
- malowanie sufitów i ścian powyżej 3,10 farbą lateksową,
- malowanie elementów stalowych, rurek, grzejników, parapetów, osłon lamp.
- wymiana drzwi do sali gimnastycznej na aluminiowe całoszklone z szybą klejoną P-4 – 2 szt.,
- wymiana drzwi do schowka w sali gimnastycznej na stalowe pełne dwuskrzydłowe – 1szt.,
- wymiana i uzupełnienie osłon grzejnikowych,
- montaż rolet zaciemniających do wszystkich okien w sali gimnastycznej z możliwością obsługi z poziomu podłogi,
- montaż mechanizmów korbowych uchyłu okien z poziomu podłogi sali gimnastycznej,
- wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na panele LED,
- demontaż i ponowny montaż osłon kratowych na oprawy,
- dodatkowa instalacja do opraw awaryjnych,
- wymiana gniazd szczelnych.
b) Remont magazynku przy sali gimnastycznej:
- zerwanie istniejącej posadzki z tworzyw sztucznych,
- wyrównanie podłoża,
- wykonanie nowej posadzki z tworzyw sztucznych,
- malowanie ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych,
- wykonanie lamperii lakierem transparentnym,
- wymiana opraw oświetleniowych
c) Remont pokoju Wf:
- malowanie ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych,
- wykonanie lamperii lakierem transparentnym,
- wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych do pomieszczenia wf,
- montaż rolet zaciemniających w pokoju wf.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania, dot. wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określa:
2.1) dokumentacja, w skład której wchodzą niżej wymienione dokumenty:
a) dokumentacja rysunkowa do przedmiaru robót;
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) przedmiar robót,
ww. dokumentacja stanowi załącznik nr 11 do SWZ,
2.2) wzór umowy - stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
3) Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.
4) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 285.847,90 zł (netto: 232.396,67 zł).
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6) Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
5) PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
6) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
8) Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.43.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.43.21.00-5
45.44.21.00-8
45.42.10.00-4
45.31.12.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: numeracja z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP: 2021/BZP 00047227/01

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MSEdge; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych: wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie nieprzekraczająca 100 MB; dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,CAdES, ASIC, XMLenc; Kodowanie i czas odbioru danych: plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę orazDokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar; Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert: 1. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce obsługa JavaScript; zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows –w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE RuntimeEnvironment8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -JAVA w wersji OpenJDK) zainstalowana aplikacja Szafir Host podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), Wykonawca musi posiadać: e-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript; zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64,dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - MacOS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)zainstalowana aplikacja Szafir Host; Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.3. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca musi posiadać: profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie. Pozostałe wymagania i informacje zostały szczegółowo opisanie w Rozdziale V SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto minimum 200.000,00 zł*każda, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji budynku**.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie o którym mowa w Rozdziale IX część 3 ppkt 1 lit. a) SWZ, należy wskazać roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.*W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.** Zamawiający poprzez budynek, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. b) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy,- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr10 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ, Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 2) dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji24 %
Doświadczenie personelu kluczowego16 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-21
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxxxxxxxxxxxxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-21 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-19
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-21, 09:30, w siedzibie Zamawiającego, ul. Żelazna 99, pokój nr 402
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |