m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-06 , 20:51:22
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresMarii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-18-35
- faks(0-22) 833-57-35
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Grochot
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
- telefon(0-22) 390 36 09
- emailpgrochot@zgnzoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarek Makowski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22)3903600
- emailmmakowski@zgnzoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego oraz robotami towarzyszącymi i jego konserwacją w okresie gwarancji w budynku mieszkalnym przy ul. Bieniewickiej 2a w Warszawie w systemie „zaprojektuj i buduj”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz opracowań technicznych dla inwestycji), uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę niezbędnych robót budowlanych, a także montaż i uruchomienie zewnętrznej windy osobowej w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym – załącznik Nr 6 do SWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, wg SWZ
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.00.00-7
45.43.00.00-7
45.53.11.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4
2) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 400.000,00 zł;


5) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności: - konstrukcyjno–budowlanej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- dotyczących budowy wind osobowych zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (każda). Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-20 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-29
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-20, 11:30, https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |