m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-07 , 13:19:37
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Łapińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 33 66 126
- emaillapinska.agnieszka@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Łapińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 33 66 126
- emaillapinska.agnieszka@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont schodów zewnętrznych przy budynku aleja „Solidarności” 78 w Warszawie
Opis zamówienia
Demontaż balustrad, rozebranie pasów chodnika z kostki dołem i górą wzdłuż schodów, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, rozebranie okładzin lastrykowych schodów, skucie nierówności betonu; uzupełnienie niezbrojonych podbudów schodów z betonu monolitycznego, uzupełnienie powierzchni schodów, podjazdy żelbetowe zewnętrzne na gotowym podłożu, przygotowanie i montaż zbrojenia (pręty gładkie i żebrowane), wykonanie okładziny schodów - płyty z lastrico płukanego, odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie balustrad z profili ocynkowanych malowanych proszkowo, demontaż i ponowny montaż donicy na postumencie, przygotowanie i naprawa podłoża – oczyszczenie powierzchni muru postumentów i kwietników, ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian postumentów i kwietników, uzupełnienie tynków zewnętrznych, zagruntowanie; wykopy wąskoprzestrzenne, podkład betonowy, wykonanie: ścian betonowych prostych, izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej, uzupełnienie płyty schodów, przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli, zasypywanie wykopów, zagęszczenie gruntu, wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozebranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, al. "Solidarności" 78
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.00.00-1
45.11.12.00-0
45.41.00.00-4
45.43.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania98 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Zgodnie z artykułem 57 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł;
2)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia polegające na remoncie, nadbudowie, rozbudowie lub przebudowie budynku znajdującego się w rejestrze zabytków lub ujętego w GEZ o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
3)załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
4)wskazanie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia kierownika budowy.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w punkcie 3 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Uwaga! Wykonawca, który ubiega się o zamówienie winien wykazać wykonanie 2 zamówień jako miernik wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Sumowanie wykonanych zamówień przez dwa różne podmioty nie potwierdza ich wykonania przez jeden podmiot, to znaczy nie znalazł się w sytuacji, że dwa razy wykonał określone zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców udowodni, że wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
5.Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 2,
a także wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w artykule 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniem artykułu 110 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres udzielonej rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platforma.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-22
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-24, 12:00, https://platforma.eb2b.com.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |