m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-07 , 15:19:48
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal218
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Karczmarczyk
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal327
- telefon(0-22) 35 371
- emailpkarczmarczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pod nazwą: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno – przedszkolnego na Gocławiu”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno – przedszkolnego na Gocławiu”, w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 10 do SWZ, tj. w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).Zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym:
1) W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo – jezdnego oraz przejścia dla pieszych umożliwiającego obsługę zespołu szkolno – przedszkolnego na Gocławiu (dz. ew. nr 35, 28/4, 40/5 z obrębu 3-05-23, 1/4, 2/1 z obrębu 3-06-07).
2) Założenia do projektowania:• opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem: roboty drogowe oraz branże w przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą,• opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,• stosować się do Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawa.
3) Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe:W stanie istniejącym brak jest chodników i ścieżek rowerowych umożliwiających dojście i dojazd rowerem do budowanego zespołu szkolno – przedszkolnego na Gocławiu. Budowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo – jezdnego oraz przejścia dla pieszych umożliwi bezproblemowy dostęp do ww. placówki edukacyjnej.
Zobowiązania:
1) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci.
2) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne przejście istniejącymi ciągami pieszymi.
3) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne korzystanie z istniejących chodników i ścieżek rowerowych.
2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) pracowników/pracownika bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, wykonujących następujące czynności: roboty drogowe oraz organizacja ruchu drogowego.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy nowych pracowników/pracownika lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników/pracownika zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Szczegółowe wymogi określa §5 Wzoru umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.23.32.20-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.10.00-8
45.11.20.00-0
45.11.27.10-5
71.32.20.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w formule „projektuj i buduj” polegającą na budowie/przebudowie ulicy o wartości min. 400 000,00 zł brutto;
LUB
a.1) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie ulicy o wartości min. 385 000,00 zł brutto oraz
a.2) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej o wartości min. 15 000,00 zł brutto, obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę ulicy;
b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej:
b.1) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
b.2) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej;
Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą posiadającą oba rodzaje uprawnień budowlanych.
Osoby odpowiedzialne za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór druku - załącznik nr 2 do SWZ).
b) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdz. 16 pkt 4 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych robót, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty/usługi te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi.
Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku - załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (wzór druku - załącznik nr 5 do SWZ).
4. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Podmioty zagraniczne muszą spełniać warunki udziału ujęte w Rozdz. 15 i składają dokumenty, o których mowa w Rozdz. 16 i 17 ze szczególnym uwzględnieniem, aby składane w ofercie dokumenty były podpisane przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.2. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Okres gwarancji20 %
Okres realizacji całego zamówienia30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-26
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-28, 11:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |