m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-07 , 16:37:37
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa materiałów elektrycznych dla potrzeb budowy
oświetlenia drogowego na ul. Piastów Śląskich w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów oświetlenia drogowego na ul. Piastów Śląskich na odcinku od ul. Osmańczyka do ul. Obrońców Tobruku w Warszawie – etap I oraz od ul. Obrońców Tobruku do wjazdu na teren żłobka – etap II.
Dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia, mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)31.50.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania56 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie musi być sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fcff583a-ab90-43db-8873-a51bdad172bd
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-19, 11:00, Siedziba ZRiKD, pokój nr 29 - Wydział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: po zawarciu umowy.
Zakończenie:
- dostawa słupów i opraw – w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,
- dostawa pozostałych elementów – w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |