m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-10 , 11:10:34
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailpragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Urbanik
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 35 177
- emailaurbanik@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZbigniew Mistur
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal300
- telefon(0-22) 4435368
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostosowanie placówki do rozdziału szkół - budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul.Osieckiej 28/32 w Warszawie UD-VI-ZP/7/21
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostosowanie placówki do rozdziału szkół - budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul.Osieckiej 28/32 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu sal lekcyjnych z przygotowaniem pracowni fizyczno-chemicznej w placówce, w której do tej pory prowadzone były zajęcia z uczniami klas I-VI.
Przygotowanie nowych warunków lokalowych wymaga przeprowadzenia między innymi następujących prac remontowych:
1) przeniesienia biblioteki szkolnej i zwolnienie powierzchni dla utworzenia pokoju nauczycielskiego,
2) w pomieszczeniu po istniejącym pokoju nauczycielskim utworzenia pracowni fizyczno-chemicznej z zapleczem,
3) wydzielenia nowego pomieszczenia dla pielęgniarki szkolnej,
4) przystosowania pomieszczenia dla biblioteki szkolnej,
5) wymiany posadzek w remontowanych pomieszczeniach ( salach nr: 12, 13, 14,15,16, 104, sali fizyczno-chemicznej),
6) cyklinowania, szpachlowania i lakierowania podłogi w pokoju nauczycielskim,
7) wymiany drzwi wewnętrznych ,
8) przeszlifowania i napraw istniejących tynków w remontowanych pomieszczeniach,
9) wykonania malowania ścian i sufitów remontowanych pomieszczeń,
10) dostarczenia i zamontowania Dygestorium oraz stołu do ćwiczeń w pracowni fizyczno-chemicznej,
11) demontażu i ponownym montażu grzejników centralnego ogrzewania.
2. Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 8, 9,10 do SWZ
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) pracowników/pracownika bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, wykonujących następujące czynności: wymiana stolarki drzwiowej, roboty budowlane wyburzeniowe, roboty dotyczące instalacji elektrycznych, roboty budowlane wykończeniowe, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, itp.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez nawiązanie stosunku pracy z nowymi pracownikami/pracownikiem lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników/pracownika zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymogi określa § 5 Wzoru umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.42.10.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania63 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w obiektach oświatowych lub użyteczności publicznej w zakresie remontów posadzek, wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej, malowania, itp, o wartości brutto min. 200.000,00 zł.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia/nie spełnia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – SKŁADANE Z OFERTĄ Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, w skład której wchodzi:
1. Wypełniony Formularz oferty generowany na platformie https://zamowienia.um.warszawa.pl.
2. Formularz A stanowiący integralną część Formularza oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Należy dołączyć go do oferty jako osobny plik, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór druku - załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
4.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określonych w Rozdz.15 pkt 3 SWZ (wzór druku - załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
5.W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku - załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
• w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby,
• w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby,
• cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez Wykonawcę lub Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
• cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) - (wzór druku - załącznik nr 5 do SWZ) należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
Dokument/-y należy złożyć w jednej poniższych postaci:
• w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy),
• w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
• cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,
• cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu - SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych robót, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
•dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
•cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdz. 16 pkt 3 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przy użyciu Systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami eZamawiający (zwanym dalej Systemem), dostępnym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem ww. Systemu.
3. Wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. jeśli System nie działa, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl (nie dotyczy składania ofert).
Opis przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Ofertę składa się wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w formatach danych opisanych w Rozdz. 24 pkt 4 SWZ, zgodnie z instrukcją korzystania z Systemu dostępną pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji SWZ i wskazanych w niej dokumentów zamówienia.
5. Dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 261 ustawy Pzp.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przez upływem terminu składania ofert. Zmiana i wycofanie oferty następują w systemie pod adresem wskazanym w pkt 3 zgodnie z instrukcją korzystania z systemu.
Oferta wspólna
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań/Podwykonawcy
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań objętych przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku nie wskazania żadnej części, Zamawiający uzna że całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę siłami własnymi.
4. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawców zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-28, 10:30, Platforma zamawiającego https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |