m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-10 , 12:47:33
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Sajdak
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 443 62 07
- emailjsajdak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Rudnicka
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal115
- telefon(0-22)443-60-85
- emaila.rudnicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane obejmujące:
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.
Kody CPV i ich nazwy:
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
1. Zakres planowanych robót obejmuje:
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2. REGULACJA STUDNI KANALIZACYJNEJ
1.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PLACÓW ZABAW (powierzchnia 325,50 m2)
1.4. REKULTYWACJA TRAWNIKÓW
1.5. GRAFICZNE OZNAKOWANIE DEDYKOWANE BUDŻETOWI OBYWATELSKIEMU W M.ST. WARSZAWA - tabliczka informacyjna 400x140 mm: z prawej strony wyfrezowana lub wycięta laserem do kształtu trybika, płyta pleksi 10 mm, śruby ze stali nierdzewnej (1 szt.).
2. Termin realizacji zadania: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren Szkołu Podstawowej nr 383 w Warszawie - Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania28 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem co najmniej remont,przebudowę, budowę nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto
każda. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także
wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie: - kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Przez uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w pkt Ad. 1) musi być spełniony przez co najmniej
jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),- warunek określony w pkt Ad. 2) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie
osobami.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049693/01 z dnia 2021-05-10 2021-05-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 109 ust. 1 pkt 7 ustawyPZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowm
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Przacy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się
odpowiednio. 3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 zł) 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049693/01 z dnia 2021-05-10
2021-05-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;1) Oświadczenie
wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących: 1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: a.jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,d. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f. wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu
nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych, 2) technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00049693/01 z dnia 2021-05-10
2021-05-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w
trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, c. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d. wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3)zmiany osób wymienionych w § 12 niniejszej umowy. 4)zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3.Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2 zobowiązany jest do przekazania Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Pozostałe zmiany umowy zawiera § 17 (ISTOTNE ZMIANY UMOWY) projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-23
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-25, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |