m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-10 , 14:59:33
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Szczepanik
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9218
- emailzzp@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Wisłą
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki pieszo-rowerowej polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej wraz z kładką z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Wybrzeże Kościuszkowskie – Wybrzeże Szczecińskie w Dzielnicy Śródmieście i w dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy.
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 EUR.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.22.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.22.11.10-6
45.23.32.60-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania826 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
1.1. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż: 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów i 00/100 złotych).
1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej: 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów i 00/100 złotych).
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
2.1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane – z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego;
2.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał następujące zamówienia: wybudowanie nowego obiektu inżynierskiego lub obiektu inżynieryjnego, który umożliwił pokonanie przeszkody lądowej w postaci rzeki. Obiekt ten musi być ciągły, tj. posiadać tylko dwie dylatacje: (na początku obiektu i na końcu), a jego długość całkowita musi wynosić min. 250 m. Długość teoretyczna najdłuższego przęsła musi wynosić min. 50 m.
1.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby, zgodnie z poniższym wykazem:
lp.; stanowisko; wymagana liczba osób; wymagane uprawnienia; okres posiadania wymaganych uprawnień; doświadczenie zawodowe; podstawa dysponowania:
1. kierownik budowy – 1 osoba – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej mostowej lub analogiczne – 15 lat – pełnienie funkcji kierownika budowy min. 8 lat – podstawa dysponowania;
2. kierownik robót mostowych – 1 osoba – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub analogiczne – 12 lat – pełnienie funkcji kierownika robót mostowych min. 8 lat – podstawa dysponowania;
3. kierownik robót drogowych – 1 osoba – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub analogiczne – 5 lat – pełnienie funkcji kierownika robót drogowych min. 3 lata – podstawa dysponowania;
4. kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub analogiczne – 5 lat – pełnienie funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych min. 3 lata – podstawa dysponowania;
5. kierownik robót elektrycznych – 1 osoba – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub analogiczne – 10 lat – pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych min. 5 lat – podstawa dysponowania;
6. kierownik robót sanitarnych – 1 osoba – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub analogiczne – 10 lat – pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych min. 5 lat – podstawa dysponowania;
7. kierownik robót teletechnicznych – 1 osoba – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub analogiczne – 10 lat – pełnienie funkcji kierownika robót teletechnicznych min. 5 lat – podstawa dysponowania;
8. kadra pracownicza z przygotowaniem w zakresie robót mostowych – 10 osób – nie dotyczy – nie dotyczy – 3 lata doświadczenia w pracy jako kadra pracownicza z przygotowaniem w zakresie robót mostowych – podstawa dysponowania (umowa o pracę);
9. kadra pracownicza z przygotowaniem w zakresie robót ogólno-budowlanych – 10 osób – nie dotyczy – nie dotyczy – 3 lata doświadczenia w pracy jako kadra pracownicza z przygotowaniem w zakresie robót ogólno-budowlanych – podstawa dysponowania (umowa o pracę).
(...)
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:
2.1. wykazu robót budowlanych (...). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (...).
2.2. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (...).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegóły dotyczące ww. warunków znajdują się w SWZ.


II. Informacje dodatkowe

1. Przez zastosowane pojęcie „ustawa Pzp”, należy rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym:
2.1. Do oferty należy dołączyć:
2.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zwane dalej „JEDZ". JEDZ powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
2.1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiednio przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.1.1.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2.1.1, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. JEDZ powinien być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udostępniającego zasoby;
2.1.2. kosztorysy ofertowe. Do każdego kosztorysu ofertowego należy załączyć stronę tytułową. Kosztorysy oraz strona tytułowa powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2.1.3. wypełniony formularz cenowy – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2.1.4. w przypadku, o którym mowa w pkt 7.2.2.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy;
2.1.5. w przypadku, o którym mowa w pkt 10.3. SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
2.1.6. stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
2.1.7. oświadczenia Wykonawcy dotyczące kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia technicznego (załącznik 10 do SWZ).
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp.
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w dokumentacji postępowania.
6. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 2 000 000,00 PLN.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 22 SWZ.
9. Ofertę należy złożyć na elektronicznej platformie e-Zamawiający (dalej w skrócie: „Platforma”) pod adresem: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
10. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
11. Z uwagi na to, że treść ogłoszenia posiada ograniczoną ilość znaków, szczegółowe zapisy znajdują się w SWZ udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl

12. Okres obowiązywania zamówienia, Okres w dniach: 826
13. Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu
14. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
15. Informacje o opcjach. Opcje: nie
16. Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
doświadczenie techniczne – długość całkowita obiektu8 %
doświadczenie techniczne – rozpiętość teoretyczna przęsła20 %
gwarancja20 %
komunikacja społeczna2 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą120 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-15, 11:00, Otwarcie ofert nastąpi z użyciem systemu teleinformatycznego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |