m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-10 , 15:23:04
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKarolina Kotomska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22)23-12-221
- emailKotomska.Karolina@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - w podziale na IV części przetargowe:I cz. Hoża 27 a m 14
II cz. Freta 26/28 m 2III cz. Piekarska 6 m 18,IV cz.Marszałkowska 1 m 105/106
Opis zamówienia
1) w zakresie branży ogólnobudowlanej: zrywanie posadzek; uzupełnianie tynków; malowanie ścian i sufitów; wykonywanie ścian; wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i inne roboty budowlane;
2) w zakresie branży sanitarnej: roboty demontażowe w zakresie instalacji gazowej; układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej; wykonywanie podejść; montaż armatury odcinającej; montaż przyborów sanitarnych; wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji i inne roboty sanitarne 3)w zakresie branży elektrycznej: roboty demontażowe osprzętu i opraw; układanie przewodów instalacji elektrycznej; montaż osprzętu elektrycznego; pomiary elektryczne powykonawcze i inne roboty elektryczne.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren m.st Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
45.42.10.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Hoża 27a m 140,00
2Freta 26/28 m 20,00
3Piekarska 6 m 180,00
4Marszłkowska 1 m 105/1060,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania63 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w punkcie 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia o wartości każdego zamówienia wynoszącej co najmniej 20.000,00 zł, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej o stopniu złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia, to jest dokumentacji projektowej w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku lub budowli znajdującego się w rejestrze zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane należycie, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, to jest:
a) minimum 1 osoba posiadająca: wykształcenie wyższe, uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 projektów budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i jest członkiem izby samorządu zawodowego;
b) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i jest członkiem izby samorządu zawodowego;
c) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i jest członkiem izby samorządu zawodowego;
d)minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i jest członkiem izby samorządu zawodowego.
3)oświadczenie informujące Zamawiającego, że oświadczenie złożone na załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia jest aktualne na dzień składania ww. dokumentów.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w artykule 57 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platforma.eb2b.com.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-25, 12:00, https://platforma.eb2b.com.pl.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |