m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-10 , 16:53:40
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lidia Cichocka
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon22 443 69 72
- emaillcichocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksy Strzelecki
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal209
- telefon22 443-68-77
- emailastrzelecki@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalhttps://umw.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont instalacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie
Opis zamówienia
Remont instalacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wawer m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-06-28, data zakończenia: 2021-08-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259663
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żegańska 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 04-713
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 224436972
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.wzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wawer.warszawa.pl/vprocurement
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont instalacji oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d90f7a2-ada6-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050395/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-10 15:53
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002537/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.16 Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 195 ul. Króla Maciusia w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełniać Wykonawca • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;• komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;• włączona obsługa JavaScript;• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych • wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego na Platformie nieprzekraczająca 100 MB;• dopuszczalne formaty: pdf, doc, zip. docx, rtf, odt, xls, xlsx, jpg, tiff, rar, zip, 7z, XAdES, PadESKodowanie i czas odbioru danych • plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;• oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.Dopuszczalny format podpisu elektronicznego • do podpisywania ofert składanych za pomocą Platformy oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych postępowaniu rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego;• w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.• dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;• zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem). • szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigillum Sign 4, Sigillum Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.10.2021.LCI
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji oświetlenia części starego budynku Szkoły Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie: całe 2 piętro, sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne na 1 piętrze o numerach: 100, 101, 104, 106, 107, 108, 110, 112 (dwa pomieszczania: pokój nauczycielski + pokój pe-dagoga), 117,118, sale lekcyjne na parterze o numerach: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zakres prac do wykonania:1. Demontaż w pomieszczeniach szkoły przewidzianych do remontu instalacji oświetlenia: osprzętu (wyłączniki, przełączniki), opraw oświetleniowych (żarowych, świetlówkowych).2. Wykonanie brakującego zasilania do nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły przewidzianych do remontu instalacji oświetlenia.3. Montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i doświetlenia tablic w pomieszczeniach szkoły przewidzianych do remontu instalacji oświetlenia.4. Wymiana i montaż osprzętu (wyłączniki, przełączniki) w pomieszczeniach szkoły prze-widzianych do remontu instalacji oświetlenia.5. Wykonanie pomiarów ochronnych i natężenia oświetlenia.6. Roboty poinstalacyjne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.2) Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): • 45000000-7 – Roboty budowlane• 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych• 45410000-4 - Tynkowanie• 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-28 do 2021-08-23
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy zadania polegające na wykonaniu, modernizacji lub wymianie instalacji elektrycznej (w tym oświetleniowej) w budynkach o kubaturze min. 8 tys. m3, o wartości każdego zadania min. 200 000,00 zł brutto.Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:• WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt VII.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),• DOWODÓW, o których mowa w pkt VII.3.2 SWZ,złożonych na wezwanie Zamawiającego.Uwaga: Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.Przez zadanie rozumie się zawartą umowę................................................................Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:1) osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń;2) osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne do montażu sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV.Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego WYKAZU OSÓB skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 9 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – Oświadczenie składa:• Wykonawca,• każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),• podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).Dokument/-y należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ ROBÓTbudowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt VI.4.1 SWZDokument należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistymprzez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.2. DOWODYokreślające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w punkcie powyżej) zostały wykonane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje;- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;- inne dokumenty – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.Dokument/-y należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio: wykonawca,  wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  podmiot udostępniający zasoby, w zależności od tego, które każdego z nich dotyczą.  notariusz.3. WYKAZ OSÓBskierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Dokument należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistymprzez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
FORMULARZ OFERTOWY Dokument należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.2. PEŁNOMOCNICTWO lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).Dokument należy złożyć (w jednej z następujących form):• w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,• w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,• w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,• w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.3. OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 ust. 4 Ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Dokument należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:1) ZOBOWIĄZANIEpodmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasobyDokument należy złożyć (w jednej z poniższych form): w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, cyfrowego odwzorowania zobowiązania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez Podmiot udostępniający zasoby, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.2) OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.Dokument należy złożyć: w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby lub, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.2. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w jednej z form określonych w pkt. VII.2.3 SWZ, musi zawierać w szczególności wskazanie:a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę za pośrednictwem Platformy.5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań objętych przedmiotem zamówienia.7. Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.8. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:1. OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy zał. 42. OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zał. 53. OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego zał. 10Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w treści projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: http://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-25
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: tylko w wersji elektronicznej
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-25 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-23
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-25, 12:30, http://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |