m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-11 , 12:28:25
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Rychowiecka
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22)443-62-16
- emailurychowiecka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Weikum
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal211
- telefon(0-22)443-61-75
- emailmweikum@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://umw.ezamawiajacy.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://umw.ezamawiajacy.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne remonty pustostanów w zasobach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Sukcesywne remonty pustostanów w zasobach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Część I obejmować będzie remont 6 pustostanów przy ul. Adamieckiego 1 m.20; Adamieckiego 3 m.36;Obrońców Helu 4 m.17;Szancera 5 m.48;Walerego Sławka 3/5 m.142;Wojciechowskiego 15 m.29.Łączna powierzchnia użytkowa pustostanów wynosi 230,94 m2 . Powierzchnia lokali wynosi od 21,45 m2 do 65,67 m2 Przedmiot zamówienia określają kody CPV i nazwa:- 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;- 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne;- 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.2. Zakres prac określają przedmiary robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do S.W.Z3. Zakres planowanych robót obejmuje między innymi:Roboty budowlane:Odbicie, uzupełnianie, przecieranie tynków, gruntowanie podłoży, wykucie z muru ościeżnic, rozebranie: obudów pionów, podłóg, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie: tynków wewnętrznych, posadzek cementowych, posadzek z paneli podłogowych, z tworzyw sztucznych, mycie i czyszczenie glazury, terakoty, wstawienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, okien PCV, obsadzenie podokienników, dopasowanie i regulacja drzwi, okien, montaż nawiewników, ustabilizowanie i naprawa klepki pod położenie paneli, naprawa posadzki,
założenie w nowym miejscu klamek z szyldami, obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, malowanie powierzchni wraz z jej przygotowaniem, położenie podłóg z terakoty, uzupełnienie glazury, obsadzenie kratek wentylacyjnych, rozebranie ścianek, sufitów podwieszanych, szaf wnękowych, pawlaczy, wywiezienie gruzu, sporządzenie opinii kominiarskiej oraz inwentaryzacji budowlanej.Roboty sanitarne:Montaż i wymiana urządzeń:
wanny, umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, kuchnie gazowe, termy gazowe, wodomierze, układanie rurociągów z rur polipropylenowych, miedzianych, z PVC kanalizacyjnych, montaż zaworów termostatycznych, odpowietrzników, grzejników stalowych, wymiana instalacji lokalowej, płukanie instalacji wodociągowej, pomiary szczelności instalacji gazowej potwierdzone stosownym protokołem.Roboty elektryczne:Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, układanie przewodów wtynkowych, kabelkowych, zaprawianie bruzd, montaż wyłączników nadprądowych, puszek instalacyjnych, gniazd instalacyjnych wtyczkowych,dostawa i montaż term elektrycznych, kuchenek elektrycznych, grzejników elektrycznych, dzwonków, pomiary rezystancji izolacji, badania i pomiary instalacji uziemiającej, wymiana tablic licznikowych, wystawianie zaświadczenia dla Dostawcy energii.4. Sposób realizacji zamówienia.Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, ustawą-Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, wg powszechnie
obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności i bezpieczeństwa. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczające do użytku.Roboty winny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynków.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania minimum 2 remontów lokali równocześnie, wskazanych przez zamawiającego
odrębnymi zleceniami.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursus m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2400,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemuhttps://zamowienia.um.warszawa.pl:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowościnie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnymwspieranym przez producenta;- zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta:
MS InternetExplorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;- włączona obsługa JavaScript;- zainstalowanyprogram Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Wielkość pojedynczego plikuzamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB. Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps,odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Format kodowania i oznaczania
czasu:- plik załączony izapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałą korespondencję i pytania związane z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres ursus.wzp@um.warszawa.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania,którego dotyczy. Korespondencję uważa sięza przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z częścią 19 SWZ Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.2. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych polega na: wykonaniu robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit
a)SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Nie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 109 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;a) ust. 1 pkt 1 składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;b) ust. 2 w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zostały zawarte w §14 zmiany umowy w załączniku nr 2 do SWZ- projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.95 ustawy 1.Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 1) W sprawach merytorycznych;Kierownik Referatu w WGN : – Małgorzata Weikum– e- mail: mweikum@um.warszawa.pl; tel.+48 22 443-61-75;Główny specjalista w WGN :- Arkadiusz Reguła- e-mail: areguła@um.warszawa.pl; tel. +48 22 443-60-80;- Michał Nowakowski e-mail:
mnowakowski@um.warszawa.pl; tel. +48 22 443 60 51;2) W sprawach proceduralnych;Główny specjalista w WZP –Urszula Rychowiecka– e-mail: ursus.wzp@um.warszawa.pl; tel. +48 22 443-62-162. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1) Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzi jedna z przesłanek opisanych w art. 255 ustawy PZP.2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 256ustawy PZP.3) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeliśrodki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.4). Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: Https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-27 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-25
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-27, 10:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |